Nadale
de Tonino Fancello

Pastores falade dae monte
sizide in sa notte isteddada
s’isteddu lughente de fronte
mandande lucore a vampada.

Est fritta sa notte ma caente
e crara sa luna in su sittu
coronan su mundu s’oriente
sentidos chi ballan in chittu.

Ridende est su tempus galanu
sa rosa est chilliande su fizu
de veru valore mundanu
arrumbat pintadu che lizu.

Sos cantos chi tamban’ispera
sas feras son tottu orulande
un’oju sa vida in s’aera
a filu‘e orizonte est ghettande.

Sas frinas s’isorven’a mantu
chin froccos d’umanu sentidu
divinu de groria e d’incantu
chin ojos de chelu est ischidu.

S’intendet in alas de su entu
sa fide s’isterret in terra
sa pache naschinde a mementu.
non cheret umana cuntierra.

Pastores curride e benide
est nadu in sa rutta s’arcanu
chin manos sos donos servide
ca isparghet s’amore mundanu.