Fozu biancu
di Michele Podda

Fozu biancu, chìghinu,
ìnnidu de amentos,
bògalu a pizu su chi juto in coro,
faedda craru, nara
sa malecuntentesa
dudas e pessamentos
prite non so cuntentu
donzi die;

chi siat pro su meda ch’est coladu
o pro su chi det benner
chi est pagu ?
O non siat pro chi at esser pagu
su fatu
e meda su chi dia cherrer
a fagher?
Unu e àteru an esser, malos ambos!

Cras fatzo s’inchitzada
ti pigo e t’infricatzo
ti pirchizono
ti fatzo milli pìnnigas
ti torro a ispinnigare, a t’allisare,
a coladas de manu, che carinnos,
a bider si l’intendes su preigonzu
e lu ogas a campu
suta sa biancura
su chi cuas.

2° premio "Peppino Mereu 2009" Tonara