Ammentos de Rosa Pireddu ancora ia
di Giuseppe Concas

In su coddu, e su tremene, e furreddu
in chima de sa dda olotanesa
aera frisca e sana, una ricchesa,
naschida bi es Rosa Pireddu.

Deghe e frearzu noighentos e sette
de umile famiglia e razza ona
dae tottu ammirada fidi in zona
dovere, chi pro issa ammentu fette.

Cun onestade, amore e prestizos
de s’isposare ha tentu sa fortuna
e a sa lughe e su sole de sa luna
ha battidu a su mundu deghe fizzos.

Fina a bezzesa, dae gioventude
l’ana lassada sola sos fedales
e superadu ha benes e males
fin’ a chent’annos in bona salude.

Tiana sa pius manna centenaria
sa vera cumpanza e pizzinnia
chi fi cun issa gia’ in cumpanzia
si ch’est partida e como è solitaria.

Auguramos Deus ti mantenzada
in terra a piaghere sou
e connoschere unu mundu nou
Babbu Eternu cando chere benzada.