Su pizzinnu zegu
di Costantino Longu

Oh mama, ite fizu ch'as connotu!
Forzis troppu t’ istimo ca non t’ ido.
Cando t’ abbrazzo, c’ a s’ istintu obbido,
de su coro tou intendo su motu.

Solu a tie, mamma, sò devotu
ca in brazzos tuos mi drommo e m’ acchido,
ma, ite pena, cando mi nd’ ischido
sos ojos restan drommidos etotu.

Oh Deus meu, dae s’ alta dimora
custa grazzia mi cuncedi ebbia
chi ti domando in custu momentu:

dami sa vista, nessi pro un’ ora,
pro lu ider su visu ‘e mamma mia,
poi torrami zegu e sò cuntentu!