Su chercu de su cunzadu
di Costantino Longu

Trint’ annos faghet inoghe s’ incunza
mi aia de orzu semenadu,
cun passione ti ap’ allevadu
a tie chi fis debile una frunza.

Cun su zappittu meu abbunza-abbunza
Meda tempus inoghe apo passadu,
t’ apo de istrale e de fogu salvadu
senza timire fadiga né munza.

Como chi che ses chercu colossale,
sa passione mia e-i sa cura
chi t’ appes’ in sos bellos annos mios

mi ses ricumpensande puntuale
cun s’ umbra tua piena ‘e friscura
cando enit su caldu in sos istios.