Su candidadu in Bessude
di Costantino Longu

1

Su candidadu chi a Bessude andesit
gai lis nesit a sos de inie
comente su comiziu fattesit:
“Si deputadu faghides a mie
no at a esser debbadas – lis nesit –
bo nd’ agattades bene calchi die:
in cuss’ addiggiu chi amos de fronte
luego bi faghimos unu ponte.”

2

Unu senza risposta non lu lassat
cussu prommiter’ istraordinariu:
“Cue non b’ est su ponte nezzessariu
dadu chi mancu riu bi nde passat!”
Però cuddu ‘e morale non s’ abbassat
su progettu enindeli contrariu:
“Già chi est gai, nois chi podimos,
tando su riu puru bi faghimos!”

3

Intantu resultesit deputadu
cun votos bonos, non fit su culìu,
ma cand’ a su cadreone ch’ est pigadu
a sas prommissas lis nesit adiu.
Prus de Bessude non s’ est ammentadu
e non b’ at fattu né ponte e né riu;
su bestiamene ch’ in su sartu fidi
totu, pro issu, fit mortu de sidi.

4

Sos de Bessude gia l’ ana connotu
su chi faghiat ponte cun fiumene,
però l’ ana mantesu sempre ignotu
iscobiadu mai l’ an su numene.
Sos deputados gai sunu totu
a prommitter lu tenen de costumene:
cand’ in Montezitoriu si assentana
de sas prommissas fattas non s’ ammentana.