Su barandau
di Costantino Longu

Inoghe custu barandau antigu
chi dae sos mannos connotu apo deo,
issu costoit che unu museo
trastes de linna, de ossu e de ortrigu.

Atteros trastes chi sun disausados,
chi servian pro varios bisonzos,
sun regortos pro esser testimonzos
de tempos chi pro sempre sun passados.

De ortrigu ch’ est unu maninzone:
sos pastores avvesos a s’ aurghere
l’ impreaian in sa mandra ‘e murghere
primma de sos cardazos de lamone;

cun issu in sas mindas, in sas tancas,
cando ater’ isterzu non tenian,
su manzanu su latte si coghian
ingruzandelas sas pedras biancas.

Ch’ est puru de ortrigu s’ ispeseri,
su cragazolu de su pastore sardu;
pro sa petta, sa fae e-i su lardu,
ch’ est mannu de castanza su tazeri.

Ch’ est de corru ‘e mascru su cogarzu:
in cuile l’ usaian pro cullera;
e pro azzender e fagher lumera
su corriscale, sa pedra e-i s’ attarzu.

Ch’ est de linna ‘e aera sa iscu
chi cun sa curbia est istada fatta,
de s’ alluminiu fit pius adatta
pro fagher su pischeddu ‘e casu friscu.

Ch’ at un’ antigu piattu de soddu
cun duna tianedda oristanesa,
ue primma sa zente fit avvesa
a si fagher sas suppas de su zoddu.

Su bruvarinu pintadu a resorza
pro si lu garrigare s’ archibussu,
sos pastores impreaian cussu
sende pastorigande in sa cussorza.

Una pistola a martellett’ in mesu
arm’ ‘e difesa in su tempus antigu,
pro l’ isparare contr’ a s’ inimigu
su tittone li ponian azzesu.

Ch’ at una zucca ue b’ est pintadu
su cazzadore ch’ at mortu sa crabola:
a sa inza, a s’ arinzu, a s’ arzola
si la prenian de inu accottadu.

S’ arbada antiga ch’ este pro ammentu,
connota l’ apo in s’ edade pizzinna:
cando bi fin sos arados de linna
fidi de sa entale in s’ incumentu.

De linna ch’ este unu fusighittu
pro fagher restes, sas funes antigas:
bettaian a pare sas restigas
pro cando domaian su giuittu.

De terra cotta ch’ est unu conzeddu
chi sempre prontu fit in magasinu
pro cando aian de buffare inu,
ruzu esseret, biancu o nieddu.

De attarzu ch’ est una pudazola
ch’ istesit fatta dae mastru Tilippu:
de sa ide pro pudare su zippu
innanti usaian cussa sola.

Sos barandaos che sun isparidos,
ma cherzo a tie intreu mantennere
pro ti connoscher sos chi deven bennere
cun sos trastes chi che sun costoidos.