S’istuzadora
di Costantino Longu

1

Appenas remuidos dae s’ arzola,
ca nd’ aian bisonzu de abberu,
s’ ainu chi tenian faineru
lu lean e l’ attaccan’ a sa mola.
S’ istuzadora chi s’ agattat sola,
pro chi non si la leet su disisperu,
cun crannuga e fusu, in su cuzone,
filat su pettenadu corizone.

2

Da’ unu piccamolas lussurzesu
sa mola fidi a nou piccada,
cun su radu pulidu e assentada
de su frundagu mannu in mes’ in mesu.
Su burricu bastante fidi avvesu
a su laristru, pro tota s’ annada,
in s’ andaina sua pista pista
moliat de su trigu sa provvista.

3

Cun dunu puntorzeddu bene acutu
s’ istuzadora pressosa l’ istuzada,
su cales cun prus briu si suguzada
poi chi su fuette l’ at iscuttu:
issa cantad’ allegru calchi muttu
si no si disisperad’ e s’ annuzada,
poi, furba, a su sou molente
li prommittit in su modu sighente:

4

“Camina lestru, anda bestiolu,
cun bon’ idea su passu lu moe,
tantu su trigu chi molimos oe
ch’ est già totu ettadu a su mozolu;
bistande zertu chi ti nd’ apo dolu,
paret cumpassione chi nde proe;
pius non t’ isfuetto né ti pungo,
cando che finis custu ti ch’ iszungo.”

5

Issa nd’ est già segura chi lu gabbada
in cussu modu su burricu sou:
“Goi ti tratto pro su bene tou.”
Li dat sa proenduzza poi l’ àbbada;
cando su ch’ est in mozulu l’ accabbada
bi lu torrat a prener dae nou:
illichidand’ e preninde mozolos
parizzos fattu nd’ at inghiriolos.

6

A pustis chi frimmada l’ at sa mola
in sas corbulas collit sa farina;
su canistedd’ impreat in coghina,
trobbiolu, sedattos, tettazola.
Pane non faghet a su cola cola
ma la cheret esatta sa faina:
senza tenner paura de s’ ingarzu
chirrat poddine, simula e chivarzu.

7

In primma ch’ at bogadu s’ ilinzone,
su chi fit sa corzola de su ranu,
poi ponet in fundu ‘e su tianu
de simula una bona porzione;
faghet su saboridu pistizone
cun lestresa moindela sa manu:
cumbinat cun sa sua manu destra
de totu cantas sa menzus minestra.

8

Obbligadu li enit chi s’ isbrighede
ca sa famiglia su pane l’ isettada,
a su sero sa madrighe la ettada
poi a s’arburinu la suighede;
issa dogni cumassu beneighede
ca s’ usanzi’ antiga la rispettada,
b’ est sa fiza mannitta chi l’ azuada
ca pro donzi faina si l’ iscruada.

9

Bianca nida sa pasta la rendene,
cariande sas manos s’ addolorini,
usan sos pannos e pustis chi l’ orini
cun sos canneddos in mesa la tendene;
a tempus giustu su furru l’ inchendene
cun brasia e frama lu colorini,
poi, appenas chi su pane pesada,
sa mama coghet, sa pizzinna fresada.

10

A pustis chi lu assan’ e l’ appizana
in sos paniles d’ ortrigu l’ assentana,
istraccas sunu ma non si lamentana,
sonnidas sunu e intantu izana;
cun bona volontade si manizana
de sa faina fatta si cuntentana:
pustis chi cottu l’ an su pane lentu
illertini coghina e apposentu.

11

Su sero est torradu su maridu
cun dunu carru ‘e paza pro zuo:
“Lu cumprendo su fadigare tuo,-
li narat sa muzere- ses famidu?”
Li preparat su pane saboridu
fruttu santu de su tribagliu suo:
isettan dies bellas e serenas
cun pane cottu e lussias pienas.

Bolotana, triulas 1976