Pro sa morte de Vittoriu Mura
di Costantino Longu

In custa santa e trista sepoltura,
pustis lassada sa vida terrena
pasat in paghe s’ istracca carena
de su poeta Vittoriu Mura.

Cun dolore pianghen s’ isventura
cantos l’ ana connotu, ca sa pena
est uguale a funesta cangrena
pro sa cale non b’ at peruna cura.

Iscumparidu in dunu momentu,
est simile a pianta colossale
chi che l’ imbolat in terra su entu.

Pro s’ immatura sua fine fatale
Santulussurzu nde tenet s’ ammentu
cun dunu rimpiantu generale.

(Santulussurzu 1945)