Moda a Santu Lussurzu
di Costantino Longu

Isterrida

Dae famiglia distinta naschidu
fit Lussurzu, valente capitanu,
send’ imperande Dioclezianu
at in Casteddu pro issu servidu.
A sa fide cristiana cunvertidu
si est, fuinde ogni legge pagana;
cunvertidu a sa fide cristiana
s’ est, dogni legge pagana fuinde,
unu salmu de Davide legginde
s’ innamorat de Gesusu e si donat.
De sordadu sa divisa abbandonat
de lu poder servire solu aspirat.
De Romana in sa grutta si ritirat
pro sas passadas culpas penitente,
ue at in su coro solamente
sa veridade divisa e prezisa;
de sordadu abbandonat sa divisa,
gradu, fama e onore at frundidu.

Primu fiore

De Sardigna in sas biddas est bessidu
azzendinde sas primmas ischintiddas,
in totue paganos cunvertinde;
de Sardigna essidu est in sas biddas
sas primmas ischintiddas azzendinde,
andat in mesu de sos isolanos
in totue cunvertinde paganos
unu segundu Paulu diventande.
Sa digna religione preigande
dad’ a su mundu sa novella lughe;
frundit s’ ispada, s’ abbrazzat sa rughe,
ch’ in issa mortu est su Redentore.

Segunde retroga

Dae famiglia distinta naschidu…
…frundidu gradu at, fama e onore.

Segundu fiore

Intantu su romanu imperadore,
pro piantu s’ associat in s’ imperiu
e pro istigazione de Galeriu,
su cristianesimu pro si dare a pèse,
s’ annu de Cristos treghentosetrese
fiera ordinat persecuzione.
De Galeriu pro istigazione,
pro si dare a pès su cristianesimu
e in difesa de su paganesimu
persecuzione ordinat fiera,
chi de sos martires est giamada s’ era
e guasi degh’ annos est durada;
ch’ est s’ era de sos martires giamada
ogni misfattu cummittin’ atroce.
Massimianu, crudele e feroce
cumpit tando sa sambenosa brama.

Terza retroga

Dae distinta famiglia naschidu…
…gradu frundidu at, onore e fama.

Terzu fiore

Però no istudat s’ ardente fiama,
Lussurzu sa idea non la mudat
a tal’ annunziu non s’ attristat nò;
s’ ardente fiama no istudat però
de fronte a su nemigu prus ingratu.
Barbaramente ligare l’ at fattu
in sa fide giurada frimmu addurada,
in su modu prus tristu lu torturada:
a colpos l’ at su dossu totu pistu;
lu torurat in su prus modu tristu,
una piae sola est pulpa e ossu;
totu pistu a colpos l’ at su dossu,
sende gasie, creindelu mortu,
lassadu l’ ana senz’ esser regortu,
fuliadu in sutta de unu crastu
pro chi esseret diventadu pastu
de sas feras pettaris e de aes.
Però tantas orribiles piaes
li sunu pro miraculu sanadas
e dae nou in sas sardas contradas
de Cristos sa dottrina at preigadu.

Urtima retroga

Dae famiglia distinta naschidu…
…fama frundidu at, onore e gradu.

Urtimu fiore

Cand’ ana a Marcu sa notizia dadu,
sos prus fidados de sa sua milizia
in chirca de Lussurzu mandat tando;
dad’ ana a Marcu sa notizia cando,
sos prus fidados de sa sua milizia
in chirca de Lussurzu tando mandat
e l’ arrestana mentres propagandat
sa dottrina de su Deus divinu.
Cirillu de Capadoccia e Camerinu
paris cun issu sighidu an sa sorte;
totos trese affrontana sa morte
chi lis at dadu sa barbara manu;
cun eroismu pius che umanu
su martiriu insoro ana rezzidu.
Deo sa moda mia apo finidu,
ma primma de finire, dae nou
auguro a custu Comitadu
e a totu s’ interu populadu
chi nde tenet s’ eternu nomen sou.
Iscusade sa mia incupetenzia,
arrivederci e bona permanenzia.

Santulussurzu, austu 1946