Fiore de aprile
di Costantino Longu

Comente unu fiore chi naschidu
est in sa pius badde solitaria,
pro chi soave olezzet in s'aria
dae manu peruna enit collidu,

gai matessi est su chi apo nutridu
affettu santu andadu a sa varia;
culp'e sa morte crudele e contraria
mortu resteit senza connoschidu.

Cussu fiore naschidu in aprile,
pro chi emanet profumu veramente
non lu regollit sa manu gentile,

ma allizzare si det miseramente.
Lu paragono a isse simile
s'amore meu puru e innozzente.

1929