Est notte
di Costantino Longu

Est notte, sa campana’e s’ agonia
s’ intendet a rintoccu tristu e lentu
e sas famiglias, in raccoglimentu,
narana mesta sa pregadoria

pro sos mortos chi, un’ atera ia,
in mes’ insoro giulivos an tentu;
solu sò deo, e-i su pensamentu
andat a s’ istimada mamma mia.

Penso a issa chi sa vida terrena
lasseit cando pius su disizu
tenia de istare cunfortadu,

e pianghind’ esclamo: “Ahi cale pena
est supportende custu tuo fizu
chi sende ia tantu as istimadu!”

(1929)