Calchi ottava cun Remundu
di Costantino Longu

1

S’ est chi mi fido cun custos colossos,
si sas trassas insoro las impreana,
issos tota sa pulpa si che leana
e a mie mi lassana sos ossos;
ischin’ a ue bettare sos mossos
giompidu in sa mesa chi si seana:
mi toccada, si non mi mustro prontu,
a lu pagare in debbadas su contu.

2

Però moer mi devo a sa riscossa,
si los bido chi tenen modu feu
de issos bene osservo dogni mossa,
s’ arrustu b’ ada un’ anzone intreu
zertu chi calchi picculu de cossa
mi che lu etto a su piattu meu;
chi pasteri lu sia non mi lodo
ma su tantu chi pago mi lu godo.

3

Remundu, cun prus calma ti dispone
ca sò bonu a ti dare una risposta:
sa faula de su lupu cun s’ anzone
Fedro non l’ at in debbadas cumposta;
non ti mustres cun mala intenzione
mira ch’ inoghe agattas petta tosta,
si l’ assazas ti faghet brutt’ iscena
ca ti restat arressa in s’ orgoena.

4

A tie sas follas entusiasmadas,
Remundu, t’ an portadu a sas istellas,
troppu cantadu nd’ as ottavas bellas
però lassadu nd’ as senza cantadas,
de poeta summu in sardas contradas
tue solu su titulu ti appellas:
in su poeticu campu, ista seguru,
pro te b’ at logu e pro attere puru.

5

Deo ammitto, Remundu, chi cantes
cun cussos tuos versos meda umanos,
però, caru Remundu, non ti antes
chi tue solu l’ as s’ alloro in manos;
an dirittu de viver sos gigantes
e de viver dirittu ana sos nanos,
pensa, sa terra cun s’ eternu motu
chi fatta este pro campare a totu.