Brigata Sassari
di Costantino Longu
Balanzadu ti as onore e gloria
restat de te eternu s'ammentu,
invincibile in su cumbattimentu
gherrera fisti senz'aer timoria.

Annanghinde vittoria a vittoria
timidu mai nd'as trinceramentu,
ammirabile fis pro ardimentu
sa fama tua registrat s'istoria.

Addimustradu l'asa chi sa sarda
istirpe forte, in totu sas battaglias
s'infiammat d'ardore sacrosantu.

A l'attestare sa forza gagliarda,
risplenden d'oro sas battor medaglias
in sas bandelas, pr'onore e pro vantu.