A Santu Giuanne
di Costantino Longu

Isterrida

Sette seculos primma, Isaia,
su profeta mazore profetizat:
“Unu naschire det chi apparizat
in sa terra s’ istrada a su Messia.”
E si avveresit custa profezia,
sa proa giusta e lampante s’ idesidi;
e custa profezia si avveresidi,
sa proa lampante s’ idesidi e giusta;
e si avveresidi profezia custa,
sa proa giusta s’ idesidi e lampante,
ca cuncedit sa mente dominante
cantu dae su chelu est designadu.

Fit Zaccaria cumpagnu istimadu
d’ una fiza d’ Aronne, Elisabetta,
in dogni puntu esatta e perfetta
però de fizu non nde prolificada;
custu, maridu e muzere pinniccada,
lis rattristat sa mente cun su coro:
in luttu passan sas dies insoro
ca in terra non lassana unu fruttu.
Sas dies insoro las passan’ in luttu
ca unu fruttu in terra non lassana;
sas dies insoro in luttu las passana
e oramai s’ isperanzia est vana:
issu ch’ est bezzu, issa est anziana,
lis declinat s’ edade a sos consumos.

Fit Zaccaria offrinde sos profumos
in su tempiu a Deus in s’ altare,
cun su ritu chi deviat celebrare
comente sacerdote de Abia.
Fit offrinde sos profumos Zaccaria
a sa legge Mosaica adempinde;
fit Zaccaria sos profumos offrinde
adempinde a sa legge Mosaica,
istituida pro sa zent’ ebraica
e pregat in cuss’ ora commovente.

D’ improvvisu un’ anghelu risplendente
a destra de s’ altare si presentada,
narat a issu, chi si nd’ ispaventada:
“Non timas chi su chelu ti favoridi,
s’ isposa tua unu fizu partoridi,
Giuanne a numen lu giamas intantu.
Pienu det esser de ispiritu santu
dae su primmu cuncepimentu;
sos fizos de Israele, cun portentu,
cunvertire los dede a su Signore,
ca designadu est pro precursore
de su fizu dilettu de Maria.”

Primu fiore

Non li pariat beru a Zaccaria
su celeste messaggeru ch’ intendiat;
a Zaccaria beru non pariat
ch’ intendiat su celeste messageru;
a Zaccaria non pariat beru
e abbassat sa fronte birgonzosa,
ma che lentore pro allizzada rosa
cussas peraulas li falan in coro
e domandesit: “De ischire imploro
comente custu siat veridade;
muzere mia est fora de s’edade
chi si podet sos fizos cuncepire!”
“Senza dubbios e senza insistire
mi deves crère – rispostu li at s’anghelu –
sò Gabriele e falo dae chelu
pro ti attire sa bona novella.”
Ligada li poderat sa favella
finas chi s’ avverat cantu nadu l’ ada;
sa favella li poderat ligada
cantu l’at nadu finas chi s’avverat;
ligada sa favella li poderat
in penas d’esser gai dubbiosu
e pro lu crère ch’est veridadosu
dadu li at cuss’ attera certesa:
piena de immensa cuntentesa

Elisabetta poi at partoridu
e sa favella ch’ aiat perdidu
torrat a Zaccaria novamente
e tando, a su Deus onnipotente
un’ innu cantat de ringraziamentu.
In Israele cussu grand’ eventu
azzendet de sa fide sa fiama.
Su fizu carignendesi, sa mama
isfogat tando su maternu affettu.

Segunda retroga

Sette seculos primma Isaia…
…de Maria de su fizu dilettu.

Segundu fiore

A sa missione ch’ est bistadu elettu
Giuanne dadu s’ est cun passione;
a sa ch’ est bistad’ elettu missione
cun passione Giuanne s’ est dadu;
a sa missione ch’ elettu est bistadu
s’ est dae giovaneddu decididu.
Dae Aimkarem poi si ch’ est partidu
e s’ assolat de Giuda in su desertu,
cun duna pedd’ ‘e cammellu cobertu
cuss’ est sa sua unica estimenta,
a pilos longos, s’ arba male tenta,
isculzu andat e a conca nuda.
L’ est de domo, in su desertu ‘e Giuda,
una grutta profunda e paurosa
e, dadu chi non b’ at attera cosa,
de mele s’ alimentada e locusta.
Fit, cun sa fronte de suore infusta,
dominadore de cuss’ orizonte;
fit, cun de suore infusta sa fronte,
de cuss’ orizonte dominadore;
cun sa fronte infusta de suore
preparaiat sos grandes eventos.
De prodigios e de sacros ammentos
ancora fit pienu cussu logu:

cu’ Elia, cun dunu carru ‘e fogu,
a su cospettu alzadu est de Deu,
lassande su discepulu Eliseu
afflittu tantu e disisperadu
e at in cue sos ojos tancadu
a sa morte, Mosè, capu supremu,
dandeli tristu su saludu estremu
a sa ch’ in vista fit terra prommissa,
ca senza poder ponner pè in issa
est mortu cun dolore e cun piantu.
A sos tantos prodigios nd’ at annantu
ateros meda Giuanne Battista,
faghinde de sas turbas conquista
chi enian dae totu sa Giudea,
ca illuminados da’ sa noa idea
de lu sighire tenian disizu.

Terza retroga

Sette seculos primma Isaia…
…de Maria de su dilettu fizu.

Terzu fiore

Lis dada in su Giordanu su battizu
cun sa manu beneitta e sagrada;
in su Giordanu su battizu lis dada
cun sa sagrada e beneitta manu;
su battizu lis dada in su Giordanu
in sa perenne riva ‘e Bethabara,
inue curret limpida e giara
pagu distante da’ su Mare Mortu,
cue totu domandan pro cunfortu
rezzire de cuss’ abba su lavacru.
Pustis finidu cussu ritu sacru
preigat Giuanne cun boghe ieratica,
imparandelis dogni santa pratica
pro cand’ est su Messia in mes’ insoro.
Comente disizadu an dae coro
ecco ch’ est arrivadu finalmente;
disizadu dae coro ana comente

ecco chi finalmente est arrivadu;
comente dae coro an disizadu
in duna turba novella confusu
est una die arrivadu Gesusu
senz’ isvelare sa sua presenzia.
Ma Giuanne luego connoschenzia
nd’ at fattu a su divinu portamentu
e riverente in cussu momentu
dananti sou a s’ inchinare andada,
però Gesusu su battizu domandada
comente a dogn’ atteru individu.
Giuanne, pustis su ritu cumpridu,
maestosu in s’ aspettu diventada
e cun profetica oghe lu presentada
nende a sas turbas presentes inie:
“Ecco s’ anzone ‘e Deus, ecco chie
cancellat de su mundu su peccadu!”
Cun sas peraulas solennes ch’ at nadu
cumprida de Giuanne est sa fadiga.
Sas umbras ruen de sa legge antiga
su sole ispuntat de sa legge noa,
ma b’ at ancora un’ attera proa
de affrontare, s’ ingratu furore.

Urtima retroga

Sette seculos primma Isaia…
…de su fizu dilettu de Maria
ca designadu est pro precursore.

Urtimu fiore

Ca portada a sa veridade amore,
d’ Erodiade s’ ira la supportada;
c’ amore a sa veridade portada
s’ ira supportada d’ Erodiade;
ca portada amore a sa veridade
vittima ruet de unu re potente.
Erode aiat iscandalosamente
de su frade isposadu sa muzere;
affrontandelu su sou podere
Giuanne li gridesidi attrividu:
“Non ti est lecitu chi ti sias unidu
a sa muzere de su frade tou!”
Però su re, chi in su tronu sou
lu cheret s’ adulteriu cun s’ incestu,
de Giuanne nde ordinat s’ arrestu;
fidi sa die de su compleannu
d’ Erode Antipa, principe e tirannu,
e de sa corte sos menzus personaggios
pro li rendere devotos omaggios
festana in onore de su re.

Totu sunu mirande a Salomè
chi est danzande cun perfettu motu;
a Salomè mirande sunu totu
chi est cun motu perfettu danzande;
totu a Salomè sunu mirande
chi est danzande cun motu perfettu;
cand’ at finidu, cun paternu affettu,
si la giamat su re a sa presenzia
e li nerzesit: “Pro riconnoschenzia
ca balladu as cun rara maestria,
su chi cheres domanda, fiza mia,
mancari de su regnu sa metade.”

Sobillada da’ sa mama Erodiade
faghet suzzeder un’ iscena trista:
solu sa testa de Giuanne Battista
cheret pro premiu cussa danzatrice.
A sa cella inue fit s’ infelice
sos carnefices tando s’ incaminana
e a Giuanne in su cippu l’ inchinana
sa testa che l’ istaccan dae su bustu:
a sa principessa pro dare su gustu
la presentana in duna bacinella.