A Peppe Sotgiu
di Costantino Longu

Peppe Sotgiu, ‘e sas follas sardignolas
ses diventadu su beniaminu,
rima possedis e trattu genuinu,
chie t’ iscultat tue lu consolas.

Acculzu a Febu tranquillu olas,
Calliope t’ istringhet a su sinu;
amigu caru fis de Costantinu
cand’ aias sas rimas noitolas.

Deo restadu in bassa fortuna
in s’ ismentigu su pius oscuru
senza nde fagher perunu progressu,

goi rimas nd’ iscrio calicuna:
proite non nd’ iscries tue puru?
Troppu attaccadu ses a s’ interessu!

==========

Subra de unu monte inaccessibile
cale dominadore ti collocas,
ses triunfante subra cussas roccas
chi a bi pigare deo est impossibile.

Minettosu non sias né terribile,
bortulende sos crastos non mi occas!
Abbassadinde, sa manu mi toccas,
comente usas mustradi amoribile.

Oh caru Peppe, faghelu pro me,
abbandona pro pagu cuss’ altura,
inchinadi che mannu a su minore;

tantu non podes tenner sa paura
chi deo in logos gai ponza pè,
ca non sò che a tie iscaladore.