La "cilecca" di lu me' fusili ...
de Gigi Angeli

 


Era a fatta di dì, accandu una fusilata: “tabba …” e … - Alto là, non si muova … lei è in arresto - Subbitu fatu fatu un altu “cich …” ed era lu chjocchittu di lu fulminanti d’un sigundu colpu di fusili ch’aia fattu "cilecca"; e chissu, ziu Baltolu, l’aia ammiriatu allu brigaderi pa lu so’ “Alto là …”. Era oramai da calche dì chi, a l’affultu, lu cioanu graduatu continintali in copia cun un altu carabineri, s’era postu a tintà a ziu Baltolu. Sapiani chi caccigghjà candu li paria, ancora siddu v’erani li legghj noi di lu Re chi lu impidiani ammittendi la caccia solu in celti mesi di l’annu; e ziu Baltolu illa cussogghja, no’ era lu solu a andà a piddassi lu lepparu o altu candu li silvia. Cussì comu alti pattugli sapiani e lacaani paldì.
Fattu si stà chi aia autu la sfultuna di imbiccà chistu brigaderi in gana di fa’ “carriera” e in chissa intramacinata, da daretu a un muru undi s’era cuatu, l’aia spaddattu propriu tirendi a un lepparu. A dananzi a dui fusili e cu lu soiu sgarrigu, a mala gana , s’era arresu; e a palti a esse fora da la legghj pa la caccia, vera abali in agghjunta lu capu d’accusa d’aè tintatu di tirà a lu brigaderi. Li punisini cussi li farri di campagna e ci l’alzesini a’la rutunda di Tempiu.
Chindi passesi tempu da galiottu ambarendi la dìni di lu dibattimentu e dapoi d’un annu e calche mesi chissa dì’, a malaia, n'arriesi. Era ‘junta a tribunali tene la mudderi Antunicca cu la sociara. Baltolu no aia cheltu avvocati e pa legghj vi lu desini d’uffiziu. Cumpriti l’interrogatori e intesa l’accusa e la diffesa, lu presidenti fesi la dummanda chi sempri si faci all’imputatu: - Signor Bartolo Russu, che cosa ha da dire a sua discolpa ?! - Ziu Baltolu cumprindia lu ‘talianu ma a faiddà sapia solu lu gadduresu e … - Sidd'agghju di dì calche cosa – n’iscisi - l’agghiu a dì a lu me' fusili chi … no m’aia fattu mai “cilecca”- ; e chissa in bona sustanzia no era che l’attrugà la so culpa. Tambè la “colti di ‘justizia” lu cundannesi a ott’anni di galera.
A scuntà la cundanna ci lu pultesini in una prisghjona posta in una isula di lu cuntinenti e chi’ si fesi li so’ ott’anni. Pa tuttu chissà tempu, cussì allonga da li lochi soi, no vidisi mai nisciuno di la so’ familia. Aia dui fiddoli, un masciu e una femina, chi s’erani dati a che fà pa pultà a dananzi lu stazzu: sia pa li trabaddi di la campagna e ancora pa lu bistiamu. Ghjustu calche littara scritta da un so cumpagnu di prisghjoni riscia a mandà a li soi e chisti faciani lu matessi pa iddu cun un cussogghjali chi sapia scrì e chi aia lu so’ stazzu a lacana.
A cundanna cumprita, turresi a’li soi. Erani tempi curiosi tandu! No è chi si sfaciani abbeddu fendi festa; tuttu sighia cu li facendi di dugna dì. Cambià solu la banca a l’ora di gustà e a cena, ghjustu pa lu piattu in più di ziu Baltolu e la pignatta ribbita cun calche “uppu” d’ea. Ghjà da li primma dì s’era subbitu cumputatu lu bistiamu, la igna e l’oltu i’la ‘itazzona. Dapoi di calche chita c’era isciutu pa li stazzi di la cussogghja; v’era si la gana di turrà a vidè ghjenti di li so’ palti e salutalli da poi di tant’anni ma aia un raiolu: “lu brigaderi”. Emmu si !… era lu di indalgà e cumprindini siddu era ancora in silviziu o mancu chi i li zintorri, o siddu l’aiani trasferitu in altu locu. Una dì alla turrata da un’agliola d’unu stazzu accultu, imbicca in caminu a Ghjuanniccu “Andaetorra”. Lu chjamani cussì di stivignu pa esse ghjramundu; ma era ancora un “ruffianu” di li carabineri chi passaani pa chissi perri e di siguru sapia. Avveru lu indalga e veni a sapè chi lu brigaderi Anfossi, chistu era lu so’ sangunigghju, era abà in silviziu in Barunia. No’ era siguru di la idda ma aia intesu chi fossi s’agattà in Orosei.
Lu facìa iddu primma di intrà in prisghjoni e aia sigutu Baddori, lu fiddolu mannu, a dumà “ghjui” di nueddi chi dagghjani poi a metz’a paru a li massai di l’Anglona pa laurà li campi da punì a tricu e a alta semina. Lu cumpensu a capidanni li inia datu in palti in “fruttu” e in palti in dinà; e a la so turrata a'lu stazzu, di ghjui impignati chi ignò n’aiani be' che cincu.
Chistu li turrà a ghjocu pa aè una scusa e iscicci chi allonga pa divessi dì a cumputà li so besti. Di fattu li silvia pa scunticcià li di casa e, a cabaddu, puniccilla i lu locu ghjustu e agattà lu so’ amatu “rittili”: a Orosei ! ...
Cussi avveru aia postu a puntu e in dui dì di cabaddu c’era ghjà chì. Pultatu da lu so odiu pa lu “brigaderi” era risciutu subitu a agatallu e a “olmallu” comu un cani a la parriccia. A falla culta, in ghjusta cugnintura d’una notti, da daretu d’un caponi undi s’era appustatu, c’esci, lu pidda a spaddi e cun un colpu di rucchioni a capu lu sterri. A strangugliatura chì ni lu spiccia. Si lu poni poi a “beltulinu” in groppa ben liatu e, in sedda, s’avvia pa turrassinni a li so’ lochi. Pa no esse vistu passaa a truncatura pa campi e semiti di campagna ma sempri a di notti. La dì s’abburrà cuendi lu cabaddu e lu moltu pa poi turrà a punissi in caminu comu inia lu bugghju. Dapoi di tre di, a ‘ultata di notti arrea. Sponi suttu a un uddastru mannu a laccana cu la so itatzona. C’entra a pocu i la casedda di la igna pa piddà piccu e pala. Torra a la sposta e suttu a chiddu uddastru sfossa e c’intarra lu moltu. Si torra a punì in sedda, faci la ruinta di la igna sighendi una semita e a facca a mani era ghjà i lu pastricciali di casa liendi alla lolga a muru l’ebba. Nisciunu in casa s’era avvistu di nudda. Sapiani di lu so ‘iagghju in Anglona da undi n’era turrendi e tuttu cumpria chi.
In tutta la Barunia, istantu, s’era spalta la boci di la disparuta d’Anfossi, lu brigaderi. La ‘justizia in folzi bulicà e indalgà pa dugna locu e passoni; ma no’ n’iscia a campu una “stiga”, un calche cosa di pudè ulmà pa piddanni capu. Paria propriu chi sill’era pultatu lu entu; cussì comu lu entu ci pultesi a pocu a pocu l’affaundiu di tutti chiddi chi s’erani dati a che fa pa cilcallu. Nudda; e i lu nudda, cu’ lu tempu, si paldisi tene chi l’ammentu d’Anfossi.
Viu parò ristà lu raiolu di l’odiu i lu cori e i la menti di ziu Baltolu pa lu “brigaderi”. Chissu chi, a cantu pari, era statu ingarrigatu da lu "Re" pa fà ussilvà LA LEGGHJ; ma cos'era la "legghj"?! ... No solu pa iddu ma pa tutti i'la cussogghja e in loc'alti ancora, era un calche cosa chi no si cunniscia e mancu che mancu vinia cumpresa. Cosa 'ulia dì chistu di caccigghjà solu a capidanni o a santigaini !? ... La caccia era un bisognu, era un modu d'agattà riccattu pa magnà; e si magnà d'ugna dì e mesi di l'annu e no è chi disti dighjunà solu palchì n'aiani invintatu chista trubbea chi chjamani "legghj" e chi no stagghja in locu.
Chisti pinseri s'abbulicani a l'odiu pa lu brigaderi; e a tinellu ‘iu era lu ‘ilenu. Lu ilenu d’aè passatu tant’anni in galera pa chissa perra presa a pissighillu appustendisi, pa trubbi poi la so ita cu li farri, solu pa aè tiratu a un lepparu. No si la pudia balià e ancora siddu l’aia ghjà moltu cu li so mani e cu li so matessi mani intarratu, lu raiolu di chisti pinseri no riscia a spunicillu. Siddu aria pudutu l’aia turratu a vita solu pa pudellu torrà a ammazzà. Dugna dì parò riscia a agatà pasu pa calche fria, fendi “stridu” nantu a lu locu und’era intarratu chissu malassoltatu. Dugna dì, tambè, a li primma luci c’iscia puntuali comu un rilociu pa fa li so bisogni; e pa stridu si punia a strumassi avveru 'nantu a chissu prammu di tarra undi v'aìa intarratu lu “brigaderi”. Cumbinà a volti chi mentri s'avvià a chì, facia biccu a paru cun calcheunu; e alla dummanda - ... e a undi seti andendi ziu Baltò' !? - iddu rispundia sempri i'la matessi manera: - ehhh ... a pultà li fiori a lu Brigaderi ! - A chissa risposta ridiani; iddu pa primma e la cosa 'inia presa comu una burrula o una balziga e cumpria chì.
Passesini l'anni. Ziu Baltolu era 'juntu a capulacci l'ottanta. Li folzi cumincesini a mancà. Irrumasia dì cun dì. Aia presu chissa malasolti di "lu mali cuatu" e in mancu d'un mesi era moltu. Cu la so molti sinn'era andata dugna stiga di proa o d'ammentu chi pudia pultà a chissu dillittu. Eppuru a cantu pari cussì no era in assoluttu ...
I' lu "Stazzu di la Cuntredda", saria a dì', di lu colciu ziu Baltolu, la ita sighia. Ghjulghja la fiddola s'era coiuata e sinn'era andata cu lu maritu a locu d'iddu in un'alta cussogghja.
Baddori lu fiddolu, cuiuatu ancor'iddu, s'era statu inveci i' La Cuntredda e dagghja contu a lu pussessu chi l'era tuccatu da li manni.
Erani passati si e no dui anni da' la molti di ziu Baltolu; accandu, i lu mesi di Sant'Andria, a cumenciu di agghjmu, dapoi di l'aggrundassi di lu cieli, s'era postu un dirrùgghjulu ch'era tempu abbeddu chi no sinn'idia unu galu. Lampaa a cagghjni e pa tre dì e tre notti no aia mai spostu. Rìi 'eni e traini c'erani isciuti tutti a fora di cascia trisghjnendici alburi e cant'altu imbiccà la piena. Paria propriu un'ea senza fini ... ma a là di la tèlza dì spunisi.
Baddori c'era isciutu a cumputà : a primma lu bistiamu chi s'era ammandratu daparèddu sutta a li lici a daretu a li casi; e subitu l'aia appruindati a fenu. Dapoi era falatu ignò veldi la itazzona. Lu trainu, chi si fulmà i la minda di supra, n'aia scusciatu lu muru e l'ea aia curritu passendi propriu suttu a lu "uddastru" di lu colciu ziu Baltolu (cussì era abà cunnisciutu). Chìni, l'ea aia sfussatu e no pocu; e cun maraiglia Baddori, s'avvidisi chi dallu tarrenu iscia robba di 'istimenta. S'accustesi pa figghjulà meddu e s'agattesi a dananzi a una manica di casacchina di pannu nieddu cu li gradi di pratta di ..."brigaderi". Da undi cumpria la manica iscia puru calche ossu di la manu siddu puru fracicu. Si pusesi tandu nantu una cupaltina chi ill'azza di lu truncu cu li pinseri in variu chi accudiani in spapogliu a lu so capu ...
Tuttu abali turrà a chissa ista: chissu 'iagghju di tre dì di lu babbu, no era in Anglona ma in altu locu. Matessi lu "stridu" (palchì era solu stridu d'odiu) di "li fiori a'lu brigaderi", agattàa lu so locu 'eru e ghjustu: lu fossu undi l'aia intarratu. Si figghjulesi in tundu pa vidè siddu in ghjru i'li zintorri vera calche unu; e ghjà era solu e a la sola. Falesi tandu alla casedda di la igna a piddà piccu e pala (comu aia fattu lu babbu ...) e turresi subitu a chindi.
No stesi a indalgà più di tantu. Si punisi subbitu a palià tarra pa carragghja e cuà in manera sigura cantu l'ea aia scarragghjatu. Lu sfussatu accultu lu ribbisi di monti ben sistati e poi ancora tarra; no sia mai 'ossia falata alta piena a scupià torra a alti occhj cantu oppultunu no era a dà a vidè ! Eppuru i'li so' pinseri macinà. Si pusesi torra arrumbatu di schina a' lu truncu di l'uddastru. Da Baddori, chissa "legghj" chi lu babbu scunniscia, in calche modu vinia accittata; cussì in palti s'era guasi cunvintu chi l'azioni di lu babbu no è chi fussia propriu 'justa !? ... Ma abà ... a cosa saria silvutu scupià tuttu ... e a cali ?!
Dizzidisi di cagliassi a la muta e lacà moltu cantu, chenza rimediu, era moltu da umbè oramai; tene chi ... ill'ammentu ...

 

 

"cilecca" del mio fucile ...

Era alle prime luci del giorno e all'improvviso una fucilata: "tabba ..." e ... - Alto là, non si muova ... lei è in arresto - Immediatamente dopo un altro "cich ...", ed era lo schiocco del solo fulminante d'un secondo colpo di fucile che aveva fatto cilecca; e quello, zio Baltolu, lo aveva mirato sul brigadiere per il suo "Alto là ...".
Era ormai da qualche giorno che , di soppiatto, il giovane graduato continentale, in copia con un altro carabiniere, era impegnato a spiare zio Baltolu. Sapevano che cacciava quando gli era a comodo, anche se vigenti le nuove leggi del Re che lo vietavano, consentendo la caccia soltanto in alcuni mesi dell'anno; e zio Baltolu, nella cursoria, non era certo il solo ad andare a prendersi la lepre o altro quando ne aveva bisogno. Così come altre pattuglie sapevano e ... "sorvolavano".
Aveva avuto purtroppo la sfortuna d'incontrare questo brigadiere in "carriera" e in quell'alba, di dietro al muro dove s'era appiattato, lo aveva colto proprio mentre sparava ad una lepre. Di fronte a due fucili spianati e con il suo ormai scarico, suo malgrado, si era dovuto arrendere; e a parte l'esser fuori dalla legge sulla caccia, vi si aggiungeva ora l'imputazione di aver tentato di sparare al brigadiere. Lo ammanettarono con i ferri di campagna portandolo al carcere (la Rutunda) di Tempio P.
Lì vi trascorse tempo da galeotto in attesa del giorno del dibattimento e dopo un anno e qualche mese, finalmente, arrivò. Era venuta al tribunale persino sua moglie Antunicca con la suocera. Baltolu non aveva nominato avvocato a sua difesa e per legge gli venne dato d'ufficio. Finiti gli interrogatori dibattimentali e sentiti accusa e difesa, il presidente della corte fece la domanda di rito all'imputato: - Signor Bartolo Russu, che cosa ha da dire a sua discolpa?! - Ziu Baltolu capiva l'italiano ma si esprimeva solo in gallurese e ... - Se ho da dire qualcosa - sbottò - la dirò al mio fucile che ... non mi aveva mai fatto "cilecca" - e quanto espresso, in sostanza, non era che l'autoaccusa di colpevolezza. Tant'è vero che "la corte" lo condannò ad otto anni di prigione.
A scontare la sua condanna lo trasferirono in un carcere d'un'isola del continente e lì rimase per gli otto anni inflitti. Per tutto quel tempo, così lontano dai suoi luoghi, non vide mai nessuno della sua famiglia. Aveva due figli, un maschio ed una figlia femmina, che con impegno avevano portato avanti lo "stazzo": sia per i lavori nei campi che per il bestiame. Riusciva al massimo ad inviare qualche lettera scritta da un suo compagno di "pena" ai suoi ; e questi facevano altrettanto per lui tramite un "cursoriale" che sapeva scrivere e che aveva il suo stazzo a confine.
A "pena" espiata, tornò a casa. Erano tempi strani allora ! Non è che stessero lì a festeggiare più di tanto; tutto procedeva con le solite faccende quotidiane. Cambiava solo il tavolo imbandito a pranzo e a cena giusto per il piatto in più di ziu Baltolu e la pentola ricolma di qualche misura in più d'acqua. Già dal primo giorno del suo rientro s'era controllato il suo bestiame, la vigna e l'orto nel coltivo. Dopo qualche settimana si era incamminato per gli stazzi vicini della cursoria; e vi era senz'altro la voglia di rivedere la gente delle sue parti e salutarli dopo tanti anni ma vi era una rabbiosa frenesia: "il brigadiere". Certo si ! ... vi era quell'intento di indagare e capire se per caso era ancora in servizio da quelle parti o se fosse stato trasferito altrove. Un giorno, al rientro da una trebbiatura d'un vicino stazzo, incontra per strada Ghjuanniccu "Andaetorra". Lo chiamavano così di soprannome per la sua dedizione al "vagabondare"; ma era anche un "ruffiano" dei carabinieri che transitavano da quelle parti e di sicuro sapeva. Tant'è che chiede al riguardo e gli riferisce che il brigadiere Anfossi, questo era il cognome, si trovava a prestare servizio in Baronia. No era certo del paese ma aveva sentito che forse domiciliava ad Orosei.
Lo faceva lui prima d'andare in prigione e aveva continuato Baddori, il figlio grande, a domare "gioghi" di giovenchi che davano poi a mezzadria ai contadini dell'Anglona per arare campi da coltivare a grano e ad altre sementi. Il compenso a "settembre" (fine ed inizio dell'annata agraria) veniva corrisposto in parte "in frutto" e in parte in danaro; e al suo rientro allo stazzo, di gioghi impiegati laggiù, ne avevano ben che cinque.
Questo fatto gli faceva gioco per avere una scusa ed andare lontano sin là per diversi giorni e controllare le sue bestie. Di fatto gli serviva per sviare i suoi e, a cavallo, arrivare nel luogo giusto per scovare la "sua amata bestia": a Orosei! ...
Così di fatto aveva deciso ed in due giorni di cavallo, era già arrivato lì. Portato dal suo odio per il "brigadiere" era subito riuscito a trovarlo e a "pedinarlo" d'istinto come un cane con la selvaggina. In breve: in giusta coincidenza d'una notte, di dietro ad un muro di casa dove s'era appostato, esce, lo prende alle spalle e con una legnata alla testa lo tramortisce. Strangolandolo lo uccide. Mette il corpo a mo di "bisaccia" e ben legato sulle groppe del cavallo, montato in sella, si mette in commino per rientrare nella sua zona. Per non essere visto tagliava per campi e piccoli sentieri sempre durante la notte. Durante il giorno si imboscava nascondendo cavallo e cadavere per poi rimettersi in cammino col primo buio della notte . Dopo tre giorni, oltre la mezzanotte, arriva. Scende da cavallo sotto un grande olivastro posto a confine col coltivo (maggese) del suo stazzo. Senza far rumore entra nella piccola casa della vigna per prendere il piccone e la pala. Ritorna lì dove si era fermato, sotto l'olivastro; scava e vi seppellisce il morto. Rimonta in sella, fa il giro attorno alla vigna seguendo un sentiero e di buon mattino così era già nell'aia di casa che legava all'anello a muro il cavallo. Nessuno dei suoi si era accorto di nulla. Sapevano del suo viaggio in Anglona da dove era di ritorno e tutto finiva li.
In tutta la Baronia , nel frattempo, si era diffusa la voce della scomparsa di Anfossi, il brigadiere. Tutti i membri inquirenti della giudiziaria ed altri, rimestavano ed indagavano ovunque per luoghi e persone; ma non veniva fuori la minima "traccia", un qualcosa da poter seguire per venirne a capo. Sembrava proprio l'avesse portato via il vento; così come il vento portò via pian piano l'impegno di tutti quelli che s'erano prodigati a cercarlo. Nulla; e nel nulla, con il tempo, si perse persino il ricordo d'Anfossi.
Restava viva però l'ansia dell'odio nel cuore e nella mente di ziu Baltolu per il "brigadiere". Colui che, a quanto pare, era stato incaricato dal "Re" per fare osservare la LEGGE; ma cos'era mai la "legge" ?! ... Non solo per lui ma per tutti nella "cursoria" ed in altri luoghi ancora, era qualcosa che non si conosceva e ancor meno veniva capita. Cosa voleva mai dire questo del cacciare solo a settembre o ad ottobre !? ... La caccia era una necessità, era un modo di procurarsi cibo per mangiare; e si mangiava tutti i giorni e i mesi dell'anno e non è che dovevi rimanere digiuno solo perché s'erano inventati questa "pastoia" che chiamavano "legge" e ch'era totalmente fuori luogo.
Questi pensieri si mescolavano all'odio per il brigadiere; e a tenerlo vivo era il veleno. Il veleno per aver passato tanti anni in galera per quella presa di posizione nel perseguitarlo appostandosi per impastoiare la sua vita con i ferri di campagna, soltanto perché aveva sparato ad una lepre.
Non se ne dava pace e anche se lo aveva ormai ucciso con le sue mani e con le sue stesse mani sotterrato, il rimuginare in quei pensieri non riusciva a metterlo da parte. Se avesse potuto lo avrebbe riportato in vita soltanto per poterlo uccidere ancora. Ogni giorno però riusciva a trovare pace per qualche attimo facendo "oltraggio" su quel posto dov'era sotterrato il "brigadiere". Ogni giorno, infatti, alle prime luci usciva di casa, puntuale come un orologio per fare i suoi bisogni; e per oltraggio s'accosciava sempre su quel palmo di terra dove aveva sotterrato il "brigadiere". Capitava a volte che mentre s'incamminava al solito posto, incontrasse qualcuno; e alla domanda: - e dove siete diretto ziu Baltò'!? - rispondeva sempre allo stesso modo: - ehhh ...a portare i fiori al brigadiere ! ...- a quella risposta ridevano; lui per primo e il tutto veniva preso per uno scherzo o una insinuazione e lì finiva.
Passarono gli anni. Ziu Baltolu aveva già superato gli ottanta. Cominciò a mancare di brio. Dimagriva di giorno in giorno. Aveva contratto la malasorte del "male nascosto" (cancro) e nel giro di due mesi era deceduto.
Con la sua morte era andata via ogni traccia di prova o di ricordo che potesse portare a quel delitto. Ciononostante non vi era tale certezza.
Nello "stazzo della Cuntredda", ovvero, del defunto ziu Baltolu, la vita continuava. Ghjulghja la figlia s'era sposata ed era andata via col suo marito al podere di questi in un altra cursoria. Baddori il figlio, anche lui sposato, era rimasto alla "Cuntredda" e badava al "possesso" ereditato dai grandi.
Erano passati si e no due anni dalla morte di ziu Baltolu, quando, nel mese di novembre con l'inizio dell'autunno, dopo un celo fattosi plumbeo, s'era scatenato un temporale che da tempo non se ne conosceva di pari intensità. Versava a catinelle e per tre giorni e tre notti non aveva mai cessato. Fiumi, affluenti e rivoli avevano tutti rotto gli argini trascinando alberi e quant'altro incontrava la grossa piena. Sembrava proprio una pioggia senza fine ... ma al terzo giorno cessò.
Baddori era uscito per campi a controllare: prima il bestiame che da solo s'era unito al riparo dei lecci dietro casa; e subito li aveva foraggiati con il fieno. Dopo era andato più giù verso il "coltivo".
Il ruscello che si formava nel tancato superiore, aveva buttato giù il muro divisorio e l'acqua aveva corso passando proprio sotto "l'olivastro" della buon'anima di ziu Baltolu ( così era ora conosciuto ). Li l'acqua aveva solcato sterrando non poco; e con grande meraviglia Baddori s'accorse che dal terreno spuntava della stoffa d'abito. S'avvicinò per meglio distinguere e si ritrovò davanti ad una manica di giacca di panno nero con i gradi argentati di ... "brigadiere". Da dove finiva la manica, verso il polsino, spuntavano anche delle ossa ormai fradice. Si sedette allora su un masso lì vicino al tronco con pensieri impazziti che si riversavano in disordine nella sua testa ...
Tutto ora si confermava in quanto vedeva: quel viaggio di tre giorni del padre, non era in Anglona ma in altro posto. Lo stesso "l'oltraggio" ( perchè era solo oltraggio d'odio ) dei "fiori al brigadiere ..." trovava il suo giusto e vero luogo: la fossa dove l'aveva sotterrato. Si guardò attorno per vedere se nelle vicinanze vi era qualcuno; ed era solo e con lui soltanto. Scese allora alla piccola casa della vigna per prendere piccone e pala ( come aveva fatto il padre .... ) e tornò subito lì.
Non stette a cercare più di tanto. Si mise subito a spalare terra per coprire e nascondere in modo sicuro quanto l'acqua aveva scoperto. Il fossato vicino lo colmò con pietre ben concatenate e poi ancora a ricoprirle di terra; non fosse mai straripata altra piena per rivelare ad altri occhi quanto inopportuno mostrare.
Eppure nei suoi pensieri rimuginava. Si risedette poggiato di schiena al tronco dell'olivastro. Da Baddori quella legge che il padre disconosceva, in qualche modo veniva accettata; così, in parte, si era quasi convinto che l'azione del padre non è che fosse proprio giusta !? ...
Ma adesso a che cosa sarebbe servito rivelare tutto ... e a chi ?! ...
Decise di star zitto per sempre e lasciare "morto"quanto, senza rimedio, era ormai morto da tanto ... persino nel ricordo ...

Terzo classificato al "Premiu Agghju - Conti Gadduresi e Cossi - XIII edizione 2017

 

Poesie Elenco Autori Poesias Poetas