Il 15 e 16 settembre 2007, l’Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, con una serie di manifestazioni, ha celebrato i venti anni dalla sua costituzione, alcuni poeti locali hanno dedicato all'evento le seguenti

Poesias

A s’ Avis
di Peppe Concas

Su presidente fit Luigi Ladu
a occupare sa prima cadrea:
vint’annos como sa prim’assemblea,
trintaduos sozios an frimmadu.

Totu unidos cun sa mattess’idea,
faghinde bene an sambene versadu,
e bistadu es su gruppu premiadu
in onore de sa Idda tott’intrea.

Saccas semiza es s’operadu insoro
cun suore, fadiga e cun amore,
ca onzi uttìu de sambene es tesoro.

Como sun chentutrinta e pro valore
tantas medaglias, bator sun de oro,
totu dadas in meritu e onore.

=====

A Fina Mameli affortìde,
totu cantos, ca este necessariu,
e gai in s’interu circundariu
in su faghere ostru tenen fide.

A versare sambene sighide
pro sensu e dovere umanitariu,
ringraziande donzi volontariu
po grazia de Deus lu faghide.

In favor’e s’istrada ‘e su progressu
chi sos donadores aumentene,
ca pro totus eguale es s’interessu.

Sa festa ‘e sos vint’annos rappresentene,
Bolotana de s’Avis appas successu,
e chi es pro dare sambene s’ammentene.


Su sambene
di Peppe Concas

Su sambene mantènede in vida
su criadu essere mortale,
a donzunu, si mancat, bistat male
su chi mantenet sa carena ischìda.

Faghet dae su coro sa partida
ca es su serbatoiu centrale,
allattada sa vena naturale
de totu sos organos es guida.

E totu ois in custos vint’annos
azis meda sambene regortu
pro salvamentu de minores e mannos,

dande a sa famillia cunfortu
alleviande penas e affannos
e sanande unu mesu mortu.

Sonetto pro s’Avis
di Pietrino Concas

S’AVIS est sezione generosa,
chircat sambene pro sa zente in pena;
su samben’est sa vida in sa carena
chi succurret corrente gubulosa,

e cando dogni vena est piena
tando sa persona essit briosa,
ma si non giughet samben’essit lena
e la passat sa vida dolorosa.

S’AVIS sa vida nos fioridi,
cun sas personas sanas gia si addattada
a donare su sambene costante.

Su malaidu sanana in s’istante,
però si sambene no nde agattada
istat penande finas chi si moridi.

Vint’annos de s’Avis Bolotanesa
Sarbadore Enne

De sa Sardinna in sa parte zentrale,
Bolotana, ti ana fraigadu
a car’a sole, a s’orientale.

Su logu ti l’aian seberadu
sos Fenicios, e ch’ana costruidu
sa idda, ch’‘eo puru ap’immamadu.

Ma si che oe aerant ischidu
ch’in cust’isula de su Mediterraneu
unu male ch’aiat accanidu,

dae Caddura fin’a Campidanu
e dae Bosa a s’Ozastra intrea
anemicos si nd’iet fittianu;

ed est una piaga troppu fea
a t’ier a fianc’una persone
chenzia samben, vivinde cun pelea.

Est una brutta maledissione
ca pro poder su male alleviare
ti devent fagher sa trasfusione;

e pro poder su samben cambiare
ti toccat de chircare donadores,
ca non lu podes mancu comporare.

Poi bi ponen manu sos duttores
sos de su zentru trasfusionale
pro connoscher su gruppu e sos valores.

Si bi as calicunu in s’ispidale
chi devet fagher un’operazione,
da ue custu liquidu venale?

Tand’amos fattu un’associazione
e Avis comunale enit cramada
sa chi b’apo deo puru affezione.

Primma de trinta sozios formada,
però como che semus pius de chentu,
la ‘io finas bene organizzada.

Meda san sa medaglia ‘e oro tentu
ch’ana chimbanta ortas samben dadu
e de prata che nd’at un’azumentu.

Vint’annos dae tando ch’at coladu
e namos viva a cussu presidente
chi rispondiat a Luisi Ladu.

Oe Fina Mameli ‘e bona zente
est a capu de sos donadores
chi dizirit in modu eloquente;

ma in tempos a nois benidores
ateros nos nde devet arrivare,
ca s’Avis es che mata de fiores

chi fizos nòso solet isbocciare.

A s’Avis
di Sarbadore Enne

Ben’arrivada sias ventennale
o Avisina associazione,
ca cun bidea sana, cun resone
ana dadu su samben corporale.

Chie at bonu prinzipiu morale
si bi tenet a s’atera persone
si distinghet in donz’occasione
e in su zentru trasfusionale.

Vint’annos in bidda ses naschida
e custa data cheret ammentada,
anzis gelosamente costoida;

dae s’Avis canta zente s’est salvada
e si ancora s’agattat in vida
est meritu de chie samben dada,

e de Mameli chi liss faghet guida.

Pro sos vint’annos de attividade de s’Avis de Bolotana
di Antonio Longu

Battor lustros che sun’ bell’e colados
da cando in bidda s’Avis han fundadu,
dande avvìu a su volotariadu
pro dare amparu a sos isfortunados,

chi a travasos de samben cundennados
han’ solu ispera in su ch’‘enit donadu.
E si semiza “saccas” nd’han versadu,
meritan totus chi ‘enzan premiados,

dae su presidente fundadore
a su chi nd’hat donadu un’orta ebbia,
ca fattu finas cussu s’hat onore.

Prit’est un’ attu ‘e vera balentìa:
dare su samben sou cun amore
pro curare s’anzena maladìa.

E deo, cun cust’umile faìna,
ca menzus cosa non bos poto dare,
bos scherzo totugantos abbratzare
nendebos de sighire in cussa ormìna.

A sos donadores de s’Avis de Bolotana
di Bachisio Longu

Faeddan sos istoricos annales
de battaglias e de gherras famosas
chi lassadu an istigas luttuosas
e an fattu currer su samben a rios
mentres bois cun sos ruzos buttios
alleviades dolores e males.

Tantas persones de domo e anzenas
pro more ostru si sun acchidadas
dae su lettu ue fin imbaradas
intro e fora de sos ispidales
ca cun sos brazzos sanos, coriales,
lis azis prenu sas licchidas venas.

Meritades pro sas dignas maneras
de bos dare tributos e onores
ma s’ischiera de sos donadores
no est a sos onores meda avvesa
e non tenides peruna pretesa
ca bos bastat de semenare isperas.

Vint’annos sun passados da cuss’ora
ch’est cominzada sa bella avventura
e azis pro vint’annos tentu cura
de istrinare sambene e consolu
pro su bon’operare in oriolu
a s’appellu rispondides ancora.

Da sas intragnas de Monte Palai
affortide sa nobile cadena
pro garantire a chie est in pena
salude, globulos e piastrinas
e cun impenzas mudas ma ladinas
lobredas bantu chi non morit mai.

Soziu de s’Amore
di Angelo Pinna

AVIS es su numen chi t’an dadu,
soziu de su samben, de s’amore
de chie de su frade su dolore
chircat de lenare in donz’istadu.

De sa zente de Idda su fiore
in te ses riconnottu, e chircadu
at de ti dare importu, animadu
da’ sa forza de s’umanu calore.

Sozios che-i custu, o Bolotàna,
su nomen tuo che zughen attesu
leàndeche de amore un’imbasciàda.

A lu narrer no este gloria vana,
su nomen tuo l’ana bene ispesu
cando s’AVIS l’ana immortalada.

=====

Su sambene chi as dadu, bidda mia,
ti dat pro merìtu onor’e bantu:
tantu es su chì as fattu, tantu tantu,
pagas biddas ti an in cumpanzia.

De tantos sufferentes su piantu,
su disisperu e-i s’angustìa,
fruttos de crudele maladìa,
tue as assuttadu che incantu.

Sos zovanos de custu soziu beneittu,
chi dae ora tenes intr’e sinu,
cun su brazzu dadu ana su coro.

Sun zovanos chi sighid’an su caminu
de s’amore, e tenen su merìtu
de serviredi, Idda mia, cun decoro.

Onore a s’Avis
di Gino Pireddu

M’ammento in su seculu passadu,
s’ottantasette fidi in sant’Andria,
de s’Avis fattu han su comitadu,
trintaduas persones fini ebbia,
su presidente f’ì Luigi Ladu,
aumentadu ha sà cumpanzia,
de c’anta zente ses resa convinta,
sùn còmo in comitadu chentutrinta.

M’ha fattu piaghere so’ cuntentu
isco chi ndazis puru premiadu,
cun medaglias de oro e de argentu,
in base a su sambene donadu.
finidu han su dolore e patimentu,
tottu cussos chi l’hana adoperadu,
sùnu sanados e bene ripresos,
ringraziande sos Bolotanesos.

In onore de s’Avis
di Bachisio Raimondo Salaris

Unu invitu appo appena rezidu
dae calchi poeta paesanu
cordialmente mi ada suggeridu
non fidi imbriagu fidi a sinu sanu
s’invitu mi este agradidu
cun amore li appo postu manu
leo sa pinna cun orgogliu ebia
e la cumpongio custa poesia

Tottu sos avventores sociales
de sa sociedade tantu digna
prego su populu intreu cordiale
si presentene e fettan sa cunsigna
de sambene pulidu senza male
gai curan calchi peste maligna
ei custu sucedada in su mundu
torrare a bida calchi muribundu

S’Avis tenede unu settore bellu
cun amore preziosu che novella
versa su sambene e ponete in cappellu
preziosa la salvas calchi istella
pone a dogni rancore su sugellu
bae a cresia e prega in sa cappella
domanda su perdonu in su bettaulu
ei s’etternu esiliu a su diaulu

Su chi procurat pestes e maladias
e carchi insopportabile tortura
cussu l’incontras in tottu sas vias
atroce ti da sas penas duras
ti lea colore e ti truncat s’energia
ti torturada sa via pius oscura
e non ti lassada perunu ispaziu
restat cuntentu cando es saziu

Cando arrivat calchi anghelu celeste
chi est de berge bubbu pius potente
chi in chelu este ed est puru terrestre
ti cancellat su male attentamente
su dolore tiche leat dae ueste
la torrat a su diaulu cussa peste
ma su preziosu sambene versadu
gai a su dimoniu debelladu

Fino dande elogios e onore
e sos operadores tenen cura
sos chi estraen e tene su valore
lu sigillan in busta segua
lu regollene in congeladore
ca su sambene cheret sa frescura
s’etichetta l’iscriene in presenzia
de su sambene sa provenienza

Avis Pagina Iniziale