Volos de s’anima
de Peppe Montesu
 

Volan sos ojos
Innedda chirchenne
De sa perdidu amore sa figura
In sa mente afforojos
Paret sian formenne
Ideas malas chi ponen paura
D’affannu e disaura
Su coro s’est prenadu
Pranghete amaramente
A palpitos dolente
ispinas dolorosas lu an puntadu
iscunfortadu e solu
s’anima in pettu est piccanne bolu

No li bastat s’ammentu
De s’amore perdidu
Canno cun issa istaiat vivende
Est volanne che ventu
Cun animu atturdidu
A sa cumpanza in s’aera chirchenne
Tottue ista mirenne
Bianca e ispramada
Ca non viet sinzale
Pius li acchet male
Chircat in chelu ma non b’atta intrada
Torrat a intro e pettu
Non si rassignat peri senza isettu

Falat in campusantu
A s’iscurosa morte
su luttuosu velu in cara at chintu
lu bagnat de piantu
ma custa dura sorte
no li mustrat s’affettu prus custrintu
ancora issa at vintu
sa partida e sa vida
s’anima pispinida
de sambene sos ojos si a tintu
istat in pettus meu
moricanne su coro e danne anneu

Trigulas 2014