Unu pintore insignu
di Pepinu Coronas

Unu pintore insignu
b'at bennidu a Nuoro
pro 'istaret inie
ca li faghen pintare
sos costumen ch'at bidu
intro de duas salas
e de pustis sa luna.
Su mare chin sas costas,
unu Re senza fizu
pianghende in sa tumba.

Unu pintore insignu
Tue ses che Columba
bianca prus che lizu
chin pinnas bene postas
non tinde fartat una
fortes jughes sas alas
in altu as su nidu
non ti poden tocare
ca pro ciapare a tie
b'at un'iscala d'oro
chi b'alzat chie est dignu.