Unu gràtzie a Maria e Luisi Ladu
di Giuseppe Concas

No hapo intesu perunu rumore
bene fattu e cun delicadesa
pro me èst bistada una sorpresa
sinnu de istima e de amore.

Mi azisi regaladu unu fiore
de ambos duos nde ammiro s’intesa
dadu chena peruna prettesa
sinnale de affettu e’ su valore.

Tottu pro me e mi faghede onore
dae amigos chi sunu a s’artesa
cun d’una cortesia e gentilesa
chi mi prenede s’anima de calore.

Luisi unu zigante donadore
de sambene a s’Avis ‘olotanesa
a sofferentes chi fini in’attesa
ca de su gruppu fit su fundadore.

Li diada su saludu in’abbundantzia
a issu sas fitzas e a Maria
prego a Deu dae parte mia
can dadu a sa cumune frattellantzia.

Nde connosco e assaboro sa sustantzia
de una raffinada cortesia
a s’ora chi pensande non bi fia
comente in domo insoro happo s’usantzia.

Zuro sintzeramente non creia
mi ha sorpresu totta s’importantzia
dad’a su frutu meu s’isperantzia
su liberittu fattu in poesia.

Es valorosu su componimentu
cun metrica e mesura a reguardos
connoschidore ‘e vocabolo sardos
amigu ‘e tantos poetas de talentu.

Meritu suo connoschene a mie
cun s’insoro ospitale trattamentu
cun sa mutzere felice e cuntentu
chena d’intendere no che passa die.

Como Maria e Luisi Ladu
unu gratzie e unu saludu rezzide
dadu dae Peppe in santa vide
mai enza dae Deu ismentigadu.

E d’onzi gràtzie in su bonu attenide.

Bolotana, 28-2-2010