Una öghe rara
di Paolicu Mossa

1.
Lu naro a sinnu sanu:
Bonorva puru hat su sou Decandia
Chi si fìt in Milanu,
In Londra o in Parigi,
Lu ponian in andia,
Lu dian giugher continu che gigi!

2.
Nisciunu si lu ponzet in idea:
Zuseppe Porcu est solu
De sa Sardigna intrea
Su veru armoniosu russignolu...
E ite mezus saggiu de-i cuddu,
Chi nos hat dadu in cheja
A sos uffiscios de missa de puddu?
Pustis d'haer leadu
Su solitu decottu de sa cariga.
Una lescione in musica hat cantadu;
E tantu fit in vena,
Ch'hat a isse matessi superadu...
Sas primas boghes intesas appena
Tres feminas s'istruman in s'istante,
Si nde dismajat sette!
Su parracu, peidros, giaganeddos
In cappa, in dialmatica, in zucchette,
Umpare cun su pobulu
Ch'ëssin a fora totu a un'iscobulu!
Atterridos sos santos
In su nicciu si serran totucantos;
S'isfortunadu Santu Simione
(Chin cuss'occasione fit ebbia
Pro l'inghisare a nou in segristia)
Isse puru leadu de surpresa,
Si tupat sas orijas cun lestresa:
E-i sos mortos de su zimitoriu
Isclaman: ajutoriu! ajutoriu!

3.
It'est custu? ohimè!
Est già tota sa idda in abbolottu;
Si troddulan sos crastos de per se,
Urulana sos canes a fiottu,
E-i sos battos pro grande paura
Curren de cobertura in cobertural

4.
A s'intender su cantigu donosu,
Cun sos ojos pienos de zimaga
Sa filonzana Maria Marrosu
S'accherat a sa gianna,
Forte ticchirriende a boghe manna:
Aut patitur Deus
Aut vere mundi macchina dissolvitur,
Ca mai si hat intesu cosa peus!

5.
De sas cortes s'attonitu probanu
De piantu faghinde largos rios,
Cun autorïdade alzat sa manu
Isclamende: Parrochianos mios
Ponide totu in bertula.
Pentidebos de vera contrizione;
In articulo mortis
Eo bos dao s'assoluzione,
Ca custu est su segnale
De su grande giudisciu universale!

6.
E peidru Zuseppe isse matessi,
De sa sua armonia
Tantu forte nde lesit assuconu,
Chi nd'hat fattu una seria maladia
E creo no nde siat piùs bonu...

7.
Da-e sa ölta in poi
Su pobulu önorvesu
Mai piùs cantare l'hat intesu;
Nè bulzu nde li pigat, ist in me,
Si viverat sos annos de Noè...
Sos massajos de idda,
Non podinde isperare ater'iscampu,
Isco chi lu preghesin a cantare
Unas parizzas boghes in su campu
Pro che poder sas ogas isuliare...
Isse s'est resistidu,
No b'est cherfid'andare, e cun rajone;
Pro chi si prima sa comunione
In presse li han battidu,
Como nde lu podian oliare.

8.
Tenz'edducas rajone de lu antare
E de narrer chi cheret postu in andia,
Pro chi bene s'impipat de Decandia.