Un suiddatu illu córi
di Giacomo Murrighili

(poesia in versi sciolti: metrica ufficiale, non sarda cantàbile)

Pal pena o minispréziu1, “mischinéddi”
li diffínini tutti , “colci pòari”!
Talvolta chi so mísari ancóra éu
li calculíggju. Invecci so signòri!

Erróri impaldunàbili è la stíma2
chi femu versu l’úmili e mudesti
ch’àni illu córi un véru suiddatu
no’ di marenghi d’oru, ma d’amóri,
di spiranza, di paci e di buntài

valóri umani nóbili chi fiórini
e prudúcini ill’ànima, illu córi
ricchesi incalculàbili di luci:
fine la gruci umàna ben suppòltani.

Traspòltani la gruci illu calvariu:
so véri cristi, nóbilii massài
di tricu e… pani ch’alimenta l’ànima.

So massài chi spàglini bon sèmini
d’umiltài e d’amóri illu nalboni3
undi l’offésa fracichiggja in fundu
a li fèltili sulchj di paldonu:
zírini4 fundi d’amistàï e cióia
e pruduci un’algjóla di cunsólu.

La pàssani in culiri e canistrédda;
la púlgani, mani àgili di fèmini,
di calboni, azinina e di mundiddu5:
macinata in farina la siàzzani,
la ’mpàstani, la cócini e ni fàcini
pani chi muta l’ódiu in amóri.

L’òmini tòrrani a spalgjí bon sèmini
fine ill’annati mali di siccagna,
illi tarreni asprigni, impruduttivi
grani indurati in tuli6 di spiranza
undi nàscini, undi crésscini, undi ingrànini
cun lintóri7 di sangu e di sudóri.

Aggjútali, Signori, chissi pòari
massài a siminà la paci santa
e scumpaltí trisori d’amistài.

1 Miniaspréziu = disprezzo.
2 Stima = Qui sta per valutazione.
3 Nalboni = terreno destinato alla semina mai dissodato, inteso in senso traslato.
4 Zírini = germogliano.
5 Calboni, azzinina e lu mundiddu = rispettivamentela corrispondenti: il primo a chicchi di grano anneriti dal golpe, carateristica malattia del gano; la seconda a chicchi di gano immaturi rimasti avvolti dalle blattee secche; il terzo a mondiglia, scarto della trebbiatura.
6 Tuli = plurrale di tula: riquadro d’un campo arato, anche seminato.
7 Lintóri = rugiada.