Un'ogu de soli, unu scannu, una muredda
di Vincenzo Pisanu
(Cantu po una pipìa manna)

Zìfara giogat fadendi sa lissìa,
faschendi fradis a mod''e mammai,
pesat a chizzi e fait sonnu 'e pipìa,
però no tenit tempus po giogai.
Zìfara est forti, est bella picciocchedda
calendi linna a coddu 'e monti mannu,
concaterra, cun su fasci a frontedda,
porteddi acua frisca e unu scannu.
Zìfara andat a moliri a su mulinu
trigu de spigadrixi innamorada
'nd'hat a torrai cun farra profumada
e unu susprex'e amori aintr'e su sinu.
Zìfara st bona, su meri unu buginu,
unu porcu sazzau totu scraxu,
ingaungiat gureu cun su civraxu
e buffat acua disigendi binu.
Zìfara est scida, ciuexendi
impastat sonnus, bisus e fromentu,
carignada de s'arax''e Arquentu
disigiat ballus candu est orbrescendi.
Zìfara ballat danzas e sciampittas,
su ballu tundu, su passu torrau,
stringit unu brazzu forti a su costau
e un'oghiada ddi carignat is tittas.
Zìfara imprassat e stringit Antiogu,
bolat asub'e is nuis che pispisalla
e stèrria in s'argiola pren'e palla
gosat s'amori chi scinciddat fogu.
Zìfara inforrat pani po is fillus
chi ddi luxint in ogus d cuntentu.
Sa farci 'ndiddus messat che unu bentu
chi struncat cambus, crisantemus, lillus.
Zìfara portat fogu aintr'e is cillus
e is ogus arbigaus de su prantu
immoi ch'est sola, andat a campusantu
po ascurtai de Antiogu is consillus.
Zìfar furriat fusus de tristura,
ponit in su trobaxu frius e bentu,
dolor'e coru e nì de Gennargentu,
hat a bessiri bella tessidura.
Zìfara tessit tramas de dolori
e intreverat disignus de passienzia
azzapulendi in su telargiu 'e s'esistenzia
tramudat is abettus in colori.
Zìfara non fait prus su puntu 'e mesu,
portat su subbiu in ogus, no bit
totu is tappetus chi partint attesu,
orgogliu sardu, ma issa no ddu scit.
Issa est andendi incontras a s'ierru
trogada de is araxis de friargiu,
si pisciat comente pipiedda.
Giovanas fortis, fortis che su ferru
lassai unu momenteddu su telargiu,
portaiddi un'ogu 'e soli e una muredda.
Una muredda manna che una mesa
po unu momenteddu de pàsiu a sa beccesa.
Porteddi unu scannu a Zìfara, torrada
a innozenti coment'e una pipìa.
Porteddi un'ogu 'e soli a mamma mia,
un'ogu 'e soli a mamma mia stimada.