Un’anghelu.
a Chiara

Un’anghelu at mandadu su Segnore
ch’est unu de sos mezus ch’at criadu,
pro bellesa e, virtudes chi l’at dadu
sas chi nos at porridu cun amore,

in cussa matess’ora de dolore
chi cun s’atera manu at imbiadu,
gai at chelfidu e, cussu at dissignadu,
pro essere ischitìdu su favore.

Foltzis da-e me cheret como ischire
si che tando fia chelfidu torrare:
sanu, ma chenza poder carignare

su chi m’at dadu e chelzo preferire.
So prontu a li frimmare su cuntratu
ca chelzo e andat bene su ch’at fatu.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
su 22 de aùstu 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!