Umbras
di Giovanni Chessa

-Herat-

Laru allambriadu
mescradu a carre

téssidu

imbunzadu che arcu in chelu

aunit

duas atas de terra

cun issu si jumpant
a sos connotos chertos
in rios de pabiru...

disconnotos

Zuighes
sena lastima in sentidu
a didu-tentu imbiant
jumpadores...

chi inie lassent

pantumas
d’umbras de bios

in abbas trabogliadas

e cun ferru e fogu e aeras allutas
b’asselenent
in su gosu...
de s’ultimu alénu

oh Zuighes... meres de meres chi si cherent faghere meres
de fizos de teracos

acunortadenos nessi oje
isolvide custas Umbras in granzeu e pasu

30/07/2010