Tu es Petrus!

di Benito Saba

Subra sa rocca ‘e Pedru at fraigadu
su Segnore sa Cheja eréntzia sua.
Isse est su fundamentu e in eternu
ruinare non podet: cun su Verbu,
incarnadu in s’istòria de su mundu,
in su mistériu ‘e Deus semus intrados
de Vida e Lughe e Paghe, cun su Babbu
de sos òmines fizos istimados,
cun s’Ispìritu Santu de Amore,
dae su nudda jamados a sa glòria!
A Pedru at dadu Gésus ministériu
de ghia pro Justìssia e Veridade
cun sos Frades Apòstolos aunidos;
e a nois de fide mannu est donu
de los bìder’ presentes in sa Terra
in custu tempus nostru tribuladu
in su Paba e sos Pìscamos de hoe!
A Beneìttu caru, ritiradu
che “servidore inùtile” (*) cumpridu
in umiltade pro s’edade sua,
onore illacanadu e gràssias meda:
Deus Ti beneìgat zenerosu!
E a Frantziscu nostru, seberadu
da’ s’Ispìritu Santu in su Cunclave,
sa cunfrimma coriale ‘e ubidiéntzia
cun istima filiale: semus Cheja
de Christos pro servire dogni Umanu!


------
(*) cfr Evangéliu de Luca, cap. 17,10