Trentaséi gaddurésu
(Corrrisponde a una composizione simile agli altri modelli sardi: modas e trintases)

Stirruta Com’è un ‘trentaséï’ gaddurésu
anticu, tantu metru che struttúra?
Ni cucunnoscu paricchj tramandati
a mimória e tútti so divèrsi,
cun paràuli in úspu a duï sènsi:
com’e li chi dicía Salamóni.
A
B
C
D
E
F
Carraggjata Musa svélaci tú lu sensu estésu
d’un ‘trentaséï’ antícu di Gaddúra
cun trentaséï rimi riultàti
e trentaséï ríghi espressi in vèrsi.
cun trentaséi réguli li pènsi:
Gjust’accenti illi síllabi vi pòni.
A’
B’
C’
D’
E’
F’
Iu fióri Musa, tú milli dètti e li cumpòni:
cu’ la ’iltú rimúsa dettamílli
pónivi tuttu: tòni gravi e trílli
No’ li méi, ma sènsi tóï mètti:
tu, Musa, li cumpòni e milli detti
e cun lira e cun. cètara li soni..
 
Ia retroga

Musa, svélaci tú lu sensu estésu
d’un ‘trentaséi’ antícu di Gaddúra
cun trentaséi ríghi espressi in vèrsi
e trentaséï rítimi perfètti
cu’ la la lira e la cètara li sòni:
e trentaséï tòni pa’ li nòti.

A’’
B’’
C’’
D’’
X
F’’
IIu fióri Clíü , manteni tu cu’ li to’ dóti
lu cantu nostru, unítu a versi, víü:
manteni cu’ li dóti tóï, Clíü,
l’usanzi di minnànni pal nipóti,
Clíü, manteni tú cu’ li to’ dóti
lu cantu anticu insèmbi a stili nóï.
 
IIa retroga Musa svélaci tu, lu sensu estésu
d’un ‘trenaséï’ antícu di Gaddúra
cun trentaséï ríghi espressi in vèrsi,
e cun la lira e la cètara li sòni,
trentaséï rigistri illi so’ nòti
pal trentaséï vèrsi in gaddurésu.
A’’’
B’’’
C’’’
Y
E’’’
F’’’

Giacomo Murrighili

NB. La tecnica compositiva di questo metro è la seguente: la prima retroga ripete la stanza relativa alla caraggjata, salvo il quinto verso, modificato per contenuto e rima, e il sesto che, pur rispettando lo schema delle rime, agggiunge la la parola chiave trentasei e così via per le successive retroghe, anticipando il cambio di rima sempre un verso prima. Si possono fare composizioni semplici, doppie e triple. I fiori, in gallurese chiamati anche gruci rispettano più o meno l’intreccio degli altri modelli sardi.