Tessidora
de Maria Luisa Pisanu

Sa natura es sa menzus tessidora,
cun apentu lu faghet su tribagliu,
etat tramas e filos chen'irbagliu,
cun gustu chirrat frommas e disignos,
non timet ogri malos ne malignos,
su chi produit lu ponet in fora.

Tenet colores de cada manera,
los mischiat prus de s'espertu pintore,
tinghet de ruzu su frutu e su fiore,
de irde fozas, erbas e pinnia,
ma de tinta non nd'ada unu e bia,
las bogat che carbone dae miniera!

A su chelu lu tinghet a totora,
e s'ispelegat finzas cun su mare,
s'arbure lu faghet trammudare,
l'estit de isposu o lu lassat nudu,
ti meravizat e ti lassat mudu,
t'incantat cun sa note o s'aurora.