Dae Giuseppe Concas

Terzinas pro Santu Antoni
a su presidente e amigu
Antoni Maria Pittalis

In Coma su dughentos chimbantunu
ue sos genitores han su nidu
Antoni da sa lughe e pagos sunu.

A mannu a fagher bene ha preferidu
a s’edade ‘e vint’annos maturadu
sa mama ei su babbu hada perdidu.

Prima sa sorre ha sistemadu
cun zente onesta e pura s’onestade
e si endede su bene ereditadu

e la donadu a sa povertade
pro sa pannota de su poberittu
cun totta sa bona volontade.

Accurtzu unu villagiu in s’Egitto
traballat coraggiosu e prega solu
a dare a chie fidi in cussu situ.

Tenia sempre fissu s’oriolu
lottande forte contro s’innimigu
immundu bruttu porcu ingannazolu.

Si che podias ruere in castigu
fis postu a bersagliu e non ti ha fertu
e nemmancu sfioradu azzigu.

Pro menzus pregare in su desertu
non tenias unu Santuariu
un’uscuru istanzinu in logu abertu.

Pro issu solu netzessàriu
a ti biere sa zente cunvertias
solu mustrande su Santu Rosariu

e tottu su bene chi faghias
dae mannos fis connottu, dae minores
meraculosu e nde curaiasas.

Costantinu e Costanzo imperadores
t’han connottu chi fisi a s’altesa
de babbu, frade e tottu sos priores.

Reu in su desertu a sa etzesa
dande fina chentu e battor’annos
gasi campet sa zente Silanesa.

Ei su comitadu senza dannos
su deghesett’ ‘e Zannarzu su mese
sempre fetas festinos pius mannos.

Sa prima festa poi ‘e sos Tres Reese
pro cuntentare su Santu Patronu
Silanos occupada tin’de sese.

Sa fortuna t’andede sempre in bonu
a Tie e invitados tottugantos
pro festare sos Santos unu donu.

Bolotana, 18-10-2009