Terzinas a Gesucristu e-a su Babbu
di Giuseppe Concas

Mi han battizadu appenas so naschidu
comente Zanne hat fattu a Tie,
e sa via santa hapo sighidu,

ma non fia’ cusciente cussa die
m ‘hana finzas su padrinu seberadu
chi a mannu hapo connottu chi fit chie,

mama e babbu mi hana educadu
ma deo so’ unu pagu dubbiosu
in sa luttrina chi m ‘han insinnadu

de fizu tuo ma misteriosu,
chi l‘hana mortu duamizza e pius annos,
ma so ‘de biere a tie disizosu,

so anzianu e in mesu e malannos
de te in parte conosco s ‘istoria
prego ma mi turban sos affannos,

como si falas tue da-e sa gloria
e ti presentas, e bi creo de piusu
ca m ‘est turbande finas sa memoria,

bies in s ‘umanidade tantu abusu
ca ses solu Tue su deus veru
totta sa terra non nde podet prusu,

es finas su credente in su misteru
che ogros bendados da-e su velu,
chi esistis Tue non li paret beru,

como beni a inoghe da-e su chelu
lassa su fizzu de s ‘Ispiritu Santu
ca in terra c ‘hat frittu e tantu gelu

gherras infames efragellu tantu
da-e su bruttu serpente sempre a maulu
poberas criaduras chi nde han prantu,

lea unu pro manu, a Pedru e Paulu,
sos chi c’un fizzu tuo han postu ordine
e mandana a s ‘inferru su diaulu,

Tue Babbu eternu e nostru domine
avvicina sos chi non t ‘han connottu,
e gai pius lontanu biede s ‘omine,
da ‘poi Onnipotente, a su devotu
serenidade e affettu amoribile
perdonu e salvamentu a tottu,

ca pro te a fagher est possibile
a convertire su pagu credente
e sanare su male pius terribile,

dare sa libertade a s ‘innotzente
e a su mundu intreu paghe santa,
s ‘anima sana e lucida sa mente

cun Tegus s ‘isperanzia e su sorrisu
pregamos sa Vergine Maria
de nos fagher de mama in paradisu.

Bolotana, su 20 de Nadale de su 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!