Terrinu sagradu
de Franco Piga

A trumas, los isbarriat su mare,
a cumpidare pedras,
a incunzare sole,
a comporare paghe
inue paghe non bi nd’at.
Sonos iscultan, chentza lo cumprendere,
e paraulas cheren pro ammentu,
ma suldos, no intendene
lamentos e murmùtos,
chi in sas rocas, ancora si pessighin.

Naradebìlis it’est custa terra,
faghide chi s’ammenten
de ogni punzu de entu,
de ogni giunta ’e rena,
chi su sole e su tempus an consumidu
acolzende caras
e ammuntende coros
chi niunu mai lis at mustradu.

Chi cumprendan ch’est terrinu sagradu
beneitu dae Deu,
cando s’omine pro disisperu,
malaighiat pedras e rocalzos
chi pagu an dadu e nudda promitian.

(Romana ‘SS’)
Frealzu 2006