Tengu una poesia
de Rosanna Podda

Tengu una poesia
chi mi dròmit in coru
dd'intendu fatu fatu
sulidai, a bortas prangit
chen"e sungutai
a bortas cantat
e brincat a sciampita.
M'ingiriant is fueddus
chi pispisant
asuba 'e fòllas
luxentis de lentòri
atressant in s'anima
candu prangit e bisat
mi caritziant
faschendimi di amori.
Cun custa poesia
m'allèbiu is diis
chi ora avat"i ora
si fùint e slàngint
nisciunu scit intzetai
anca currendi àndint.
Est poesia nodìa
'sa chi 'n coru
a sa muda m/annìnniu,
versus chen"e rimas
chi no arrennèsciu a iscri'
arrogalla de pensus
chi prangint, baddant
e bisant... ma ...
nèmus ddus intendit
ne .... ddus bit.

SEGNALAZIONE POESIA SENZA RIMA AL XXII CONCORSO DI POESIA SARDA CREI ACLI - 2010