TANDO…
(A Mario Delitala, pro sa tela "Casa rossa di Orani")

…tando bi fit sa Luna
in su monte ‘e Gonare,
sa Luna tunda e manna ‘e s’allegria,
sa Luna ‘e sa fortuna
e deo carignare,
m’ammento, donzi notte la cheria.

Puddedru chena ‘iua
cun alas de cristallu,
su lomper fintz’a chelu fit s’appentu
d’una festosa fua,
su gosu d’unu ballu
gioghende a manu tenta cun su ‘entu.

Fidele turturella
issa m’isettaiat
padrona de sa notte e de su mundu
e prus lùghida e bella
appenas chi m’’idiat
faghiat sa campagna tott’in tundu.

Pintore beneittu
funtana de dultzura
ténneru incantu ‘e nottes de consolu!
Tando…cun un’ojittu
bettadu a furadura
ch’’essia fattu sou in oriolu!

Orani, sutta meu,
fit una coa ‘e prata
unu chelu ‘e ranzolu accisadore
e deo, arreu-arreu,
che catteddutzu in tratta
giogao a l’iscobiare su lugore.

Si fit notte istellada
a boltas resessia
finas a sebestare una domitta
ruja-melagranada…
fogu de poesia
de una babbajola carifritta!

Tando… bi fit sa Luna
in su monte ‘e Gonare
e unu craboleddu ojos de chelu!
Oe…bi nd’at sempr’una
tunda e manna che pare,
ma in ojos faladu m’est su gelu!

Antoninu Rubattu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!