Supplica
de Gaspare Mele


A su tenente Lenardu La Rocca

Signor tenente, mi attrivo,
chin custa cantilena,
a li narrer sa pena,
sa tristura, s’annèu
ch’ in custu locu feu,
suffrinde semus tottu.
Nois ch’amus connottu
divertimentos e ispassos,
e inoche peri sos passos
nos cheren proibire.
No si podet sichire
a biver in tant’affannu,
ca su male pius mannu
fachet s’ordine severu.
No est unu misteru
sas insidias de custu locu
e unu pacu de isfocu
iscansat penas e dannos.
Semus zovanos e sos pannos
nos pesan tropp’a dossu,
chi cottu vinas s’ossu
juchimus dae su calore.
Chin prus pacu rigore
si ottenit de piusu,
sentza fachere abusu
de sa nostra necessidade.
Pro cussu a s’autoridade,
mandamus cust’appellu.
S’esempiu piur bellu
’enit semper dae su altu.
Issos a bolu ispartu,
in sos litos de s’internu
ziran e infunden su pernu
in funtanas cristallinas.
E nois sas ispinas
ispulicamus chin sa manu.
Si podet bene, s’arcanu
rimediare pro nois puru.
In d’unu locu securu
istituire una comuna:
niedda, mulatta, o bruna,
cun visita sanitaria;
gai venere ereditaria
fuet dae sos plasmaticos.
Interventos, profilatticos
e indumentos de cucuzu,
in modu chi su purpuzu
siat bene protettu.
E restamus in s’isettu
de unu campu isportivu.
Amus su dispositivu
de arbitros e zocadores
e duamiza ispettadores
sos sordados sun ebbìa.
Un’ora de allegrìa
ristorat coro e mente!
Lu preco, signor tenente,
facat pro nois s’avocadu,
chi dèet esser cumpensadu
dae sa nostra connoschentzia
Deus li diat s’intelligenzia
de illuminare su “mostru”:
su cumandante nostru,
superbu e rigorosu;
chi siet misericordiosu,
pro sa mia attrivissione.
Cun sintzera devotzione,
fidutziosu cunfirmo.
Isperanzosu mi firmo,
rispettosu e fidele,
su rompiscattulas Gasparru Mele.

Chisimaiao, triulas de su 1935