Su vetzu pili canu
de Pietrino Monni


Solitariu che colorba s’issollabat
E pro cumpanzu juchiat unu baccheddu
A focu a intro unu messu tzicarreddu
Unu vetzu pili canu s’istentabat)

In s’ammentu ‘e sa vida passada
A canno it unu bellu zovaneddu
E isperantziosu pessaiat a s’aneddu
De poder donare a s’ammorada.

E puru a canno istraccu miraiat
Sas zovaneddas galanas cantanne
Chi istaban dae s’untana ghiranne
Chin broccas prenas de allegria.

In sa partha ‘e domo istabat
Prenu ‘e miseria e de affannos
Custu betzeddu ‘e chent’annos
Chi su sole donzi die si piccabat.

E no l’importaiat de ghirare
Asa domo sola e fritta
Ca s’anima sua it afflitta
E non b’aiat prus a chie pessare.

Solu su sole li daia(t) cunfortu
Ca istraccu de temporadas e de annos
De meda pessamentos e malannos
Issettaiat solu de esser mortu!