Su Sindagu 'e Bolotana e su ladrone pentidu

In su paisu de sos corrilentos
unu sindigu bonu bi tenian
e ad' esser po cussu chi vivian
tottu soddisfattos e cuntentos.

Che unu babbu, li usain rispettu
e tottu a issu li fun fizzos,
los azzuait e daiat cussizzos
cando li cunfidain unu segretu.

Una die Giuanne Palittone
seriu s'est cun issu cunfidadu:
"Deris a una domo so' intradu
e nd'appo furadu unu cascione.

Ma so' timinde d'esser iscopertu.
Azzuedemi, fettet su piaghere!
Ca si a l'ischire 'enidi su mere
mi faghet sa pedde, cussu est certu!"

"No est cosa e lear' a sa lizzera,
li rispondet, "deo l'isco da deris!
Ma si ti l'ischin sos carabineris
siguru chi ti ch'ettan in galera.

Faghe in s'ortu unu bellu bucu
chi siet altu unu metro e prusu,
interralu bene e posca susu
bi prantas duos rampos de sauccu".

Partit lestru e a cabu 'e un ora
torrat Giuanne, tottu sueradu,
nande: "Terra meda ad' avansadu
e timo chi la ien da 'e fora".

E su Sindigu: "Ma cantu ses duru
chi tottu ti deven ispiegare:
bae lestru, torra a iscavare
e interra cussa terra puru".

Passat un atter'ora e disperadu
torrat a bussare su mischinu
e narad' a su primmu cittadinu
chi atteru muntone b'hat restadu.

E issu rispondet: "Ahi, ite dannu!
Como ti lu narzo chi ses drottu:
si cheres chi sa terra b'istet tottu
deves fagher su toffu piùs mannu!"

Renzo Rosa 2002

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!