SU SEGRETU DE TIU LARENTU
DE SANTU LUSSURZU

Cussu fuit un omin’e rispettu,
narait nonnu, omin’e valore;
l’appo connotu chi fuit carradore
po su tribagliu no drommiat in lettu.

Saltiait sa chena po s’aprettu
e boltas meda s’ustu e i s’ilmulzu,
viviat in foras de Santu Lussurzu
a intr’e unu miseru pinnettu.

A barant’annos chi pariant chentu
a lumb’in terra, tott’indrottigadu,
s’aiat su inari risparmiadu
po fraigare su primm’aposentu.

E a chimbanta cun s’alba bianca
carrigu de dolores e de affannos
at fraigadu duos palattos mannos
e comporadu at sa primma tanca.

Tottu l’abbaidain cun suspettu
dae cando fuit riccu diventadu
e pianu narain – cuss’at furadu
o tenet siguru unu segretu –

E cand’essiat in giru ben’estidu
murmurain tottu, a tonu bassu,
- abbaidadilu, como za est rassu
e finzas a deris fuit famidu – .

Curren sos annos, comente su ‘entu,
e chentu vinti giai nd’at passadu,
ma mai a niunu at ispiegadu
cal’est su segretu ‘e tiu Larentu.

E una die a lettu moribundu
mandat sos parentes a chilcare
c’at decisu a tottu de ispiegare
comente irricchire in custu mundu.

Benin sos parentes a muntone
dae Sardigna e dae continente,
dae domo che giagaran sa zente
e forrogan in dogni chizone.

E tiu Larentu a punzu serradu
paret siat poderande unu tesoro;
issos l’abbaidan e faghen in coro
- est igue su ch’amos chilcadu!

Cussu est su segretu ‘e sa ricchesa,
istringhinde l’est intr’e sa manu,
abberimobìla pianu pianu
e irricchimos tottu, ite bellesa ! –

Lestros si ch’imbolan in su lettu,
l’abberin su punzu, e ite cosa?
B’an acciapidu una manu gallosa;
ecco ch’an iscopertu su segretu!

Renzo Rosa (Scano)

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!