Su podere de su sambene
di Vittoria Calzaghe

Cantu sambene ispartu in sa terra
Ogni ticcu es meda preziosu
Es peccadu cha tantos n'ana gosu
Non si perdede in sos campos de gherra

E cantu sinde versad'in s'istrada
Pro sas'istrages de su sapadu sera
Sos zovanos sighende una chimera
A boltas an sa vida segnalada

Su sambene es preziosu a tottugantu
Cha issu dada briu, forza e mottu
In meda ana custu reconnottu
E pro sos donadores grande antu

Prestan'agiudu a sos chi suni male
Podet torrare in bida unu mortale
Malaidos fora e intro e s'ispidale
Pro tottu es gosu e meighinale

E currit prepotente in d'ogni vena
Unende mamas, fizos e parentes
Ammentende cun decoro a sas zentes
Custa bella e dulche cantilena

"Su sambene no est'abba" ed es beru!
Una frase chi si narat de continu
Tenet su parentadu a vicinu
"Oghe de sambene" no es misteru

E chie lu donat n'est orgogliosu
Cha un'azione bella a conclusu
Su talassemicu vivet de piusu
A ogni trasfusione n'ada gosu

Li dat sa forza pro continuare
In su tempus s'ispera de sanare