Su perdonu de sa mama
di Sebastiano Bosu

Una prama, un'olia e unu laru
b'hat naschidu in su logu chi ses ruttu,
inue infustu has su terrinu assuttu
cun su sambene tou, fizu caru.

Fis de mama s'addoru e-i s'amparu
dae su primu latte chi mi has suttu,
ma una manu grae ti hat iscuttu
in sa menzus edade, frore raru.

In s'umbra 'e sos prantones est profundu
su sonnu chi dorminde ses in losa
a sa destra de Deus babbu ‘onu,

chi cun sa manu sua poderosa
paghe cuncedat a tottu su mundu
e a chie t'hat mortu, su perdonu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!