Su Paulesu
di Renzo Rosa

Una die in paule sò passadu
fui giovaneddu carrigu de brios
e umpare cun tres amigos mios
in d'una piazza amos arrimadu

solu,dae sos atteros a banda
b'iad unu etzu tott'incappottadu
mi sò ispavaldu avvicinadu
e seriu li fatto una domanda

"nelzet su tziu, semus in ilgerru,
una pregunta, fagher li cherìa
como chi calada n'dest sa iddìa
a creschen sas prantas de su ferru?

su etzu mi rispondet sorridente
accucuddadu, intro su cappotto
"Caru amigu t'ispiego si potto
ca mi pares tipu intelligente".

Poi, sa manu intro 'e bussacca
de su cappotto ponet cun lestresa
e mi ammustrad'una pattadesa
chi non portait, de ruinzu tacca;

e narat, deo l'appo coltivadu
dae annos su ferru, in su campu
e custu chi bies est unu rampu
de s'incunza, de s'annu passadu.

(2002)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!