Su nostru Casteddu
de Bruno Agus

E su nostru Casteddu ocannu puru
in mesu a penas e a patimentos.
Ca retrocessu pariat seguru,
est resessidu a nos fagher cuntentos.
Ma semus cun s'ispera ch'in futuru,
jambene sos programas e intentos.
Non si gherret pius pro sa salvesa
joghende in Europa cun grandesa.