Su Mercadu ’e sos sonnios
de Istèvene Flore

 

In su mercadu’e sos sònnios
apo chircadu
unu estire.
seberèndelu mannu.
Su prus mannu
chi fit
ca fit mannu s’amore
Pro mi istare a medida
l’apo prenadu de penas
e de isteddos
bizados in sa note silente
chi a grina pesende
tra lentores de lughe isparint
de botu
ca sunt chena manzanu.
Gai…
su tempus metzanu
no lu at mai istrintu
cun ratos seguras
chi pigant dae terra a chircare sa vida
e agatant su chelu.
cardu de sole in umbras arcanas.
E tue
chi in su coro
lassadu iscanzadu
mi alidas caente che bentu grabosu.
Respiras su tempus
s’anneu
e-i su gosu
chena podere mai
colimare su boidu
chi mannu
est restadu in sa ‘este ’e s’amore.