Su lutu
de Salvatore Enne

Perdeusantu ite dannu fatale
Su c'as tentu o sarda elicona
Sa perdida de su cantu dialetale

Su cantore modernu e custa zona
Fid'issu Marieddu de Silanos
Dinnu de aer sa menzus corona

Da-e minore cun sos anzianos
Cun Sassu cun Piras e Tuccone
Ada cantadu e postu marranos

Cun Piredda cun Ninniri e Budrone
E cun Sotgiu poeta Onorbesu
Ser distinu ca flt su campione

Cun nessunu in parcu sest arresu
Ca fit dotadu da Mama natura
Fit aclamadu inue l'an intesu

No est solu Silanos in tristura
Ca sos chi aman su cantu orale
Ammentan sempre sa sua figura

Cun sa zente fit bonu e cordiale
Ca fit poeta e omine galante
Zustu in d'onzi puntu e ospitale

Su trazu ordinadu et elegante
In mes'e tantos sempre ser distintu
Chi prò tottu sos sardos fit su Dante

A prangher medas coros at custrintu

Riposa in paghe Marieddu