Su giardineri.

Si bonu giardineri fis istadu
su tantu ’e fagher rosas chentz’ispina
che tzeltas chi nd’apo idu in sa marina,
ti fis in mente e coro cuntentadu.

Ma ses bisestru e pagu as imparadu,
bonu solu a bogare cotighina,
e tancas tenes de elva puddina
puite solu cussa as semenadu.

S’oltu cheret tzapadu e bene tentu
e note e die lu deves tentare,
tue, si cheres lompere a s’intentu:

de passizare sensa ca est vanu,
ca si non pones fine a cust’andare
restas comente ses a tzapu in manu.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
su 14 ’e triulas 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!