Su currere umanu
di Angelo Porcheddu

Su tempus in su currer chena pasu,
bido chi da-e manos m’est fuende
e deo, fattu sou so ponzende
a passu istraccu a ojos a s'ocasu
uè s'adiu, cun s'ultimu 'asu,
mi dan sas dies chi mi sun lassende;

e daghi ognuna cumprit su 'iazu
in su caminu meu 'e s'esistentzia,
mi lassat una duda in sa cussentzia
chi non poto comprender su limbazu
tra "bene" e "male" chie, in su
passazu lassat s'istiga in pius evidentzia.

Ca m'attristan e ferin sos sentidos.
si calchi gulpa in pius m'hat puntu,
e in s'andare 'e sa die hat aggiuntu
suddos in coro e anneos puntidos -:
ch'in s'anima si che sun inferchidos
e s'oru pius tenneru han pertuntu.

Umbras de pena e tragu, che condanna,
sos chelos de s'ispiritu covaccana
cand'in s'umana debilesa tzàccana
lugòres faltzos chen'abberrer gianna,
e si lean sa parte pius manna,
in s'intima brinehende dogni làccana.

Pintz'a mie, che dogni esser'umanu,
pissighende su tempus in su fùere,
chena lu cherrer m'han ispintu a rùere
in custu currer meu fittianu...
Ma fichidu mi so, e a sinnu sanu
sa titta giusta hapo torradu a sùere.

Tue puru dia cherrer chi lessas
de sùer galu cussas tittas malas:
sas chi paren chi ti ponzan sas alas
e a bolare cun issas resessas.
Ma sas alas non sunu sas chi pessas...
e su sole ti las brujat in palas.

Sighi a pigare in custu amenu monte
de sa vida, cun lùghidas bideas:
isoltu da-e accamos e trobeas,
mirende a cara in altu s'orizonte
prò chi rujes sas dies chi has de fronte
chena su nodu 'e rantzigas peleas.

E libera currende a risu in laras,
ponzende fattu a cussu tempus tou,
has a connoscher unu mundu nou
bestidu 'e lughe e de bellesas raras,
e de s'anima sas aeras giaras
ch'han a ponner su deris in costòu.


1° PREMIO SEZIONE A - POESIA IN RIMA AL PREMIO POESIA SARDA DELLE ACLI DELLA SARDEGNA - XXII EDIZIONE 2010