Su cunzadu ‘e Predu, oe giardinu e ristoru
di Giuseppe Concas

S’ende in zoventude non creia
in su ziru solu e chimbat’annos
pensande bei bene sunu mannos
fina diversa e sa fisonomia.

Ammento s’antigu campusantu
chi pro’ seculos Bolotana a tentu
oe es logu de divertimentu
nos cambia su tempus totugantu.

Caligunu aia preferidu
de l’aere lassadu monumentu
mai fi mancadu su lamentu
pro tottu sos caros ch’an perdidu.

B’aiana pius lagrimas annantu
zovanas chi an perdìdu su maridu
e fizzos chi non an connotu e bidu
su babbu in soro amadu tantu.

E caliguna cun sentimentu pius de prantu
ca l’an su cumpanzu a forza ochidu
e mai su reattu li an punidu
vigliaccu dae sa legge si ches frantu.

Ma sempre beneitu e su terrinu
de su cunzadu ‘e Predu za l’ischimos
ca sos bios sa vida sighimos
fattu an su ristoru, unu zardinu

in sa cresia ‘e su Bonu Caminu
che lan betada, ma e sempre rea
pro’ amore de sa idda tott’intrea
l’ha fattu sa Capella unu ighinu.

Sos pizzinnos chi andan, e zogande,
sun bene sighidos e regortos
finas’allegros sun sos avos nostros
sos chi fin prima inie riposande.

Ue prima fi prantu ‘e dolu
cantu ‘e tonca e de solitaria
oe annua fina menta s’aria
tantos puzzones chi decollan bolu.

Da poi passada sa tristura
frades e sorres de su Fizu ‘e Maria
cun fide cun’amore e allegria
sighin sa vida ‘e s’umana natura.

Bolotana, 13-10-2008

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!