Su cunfessore et su penitente
di Melchiorre Murenu

Penitente:
Padre: si cheret fagher caridade,
Benzo dispost' in cust' ocasione,
Si mi 1'azzettat, tenzo voluntade
Fagher un'intera cunfessione;
Si no est cun sua umilidade
S'anima mia est in perdissione;
S' in cust' ocasione no m' amparat,
Padre, a mi cunfessat, ite narat?

Cunfessore:
Fizu caru: non penses in niente,
Cunfessa su chi cheres cunfessare;
S' isaminu t' has fattu, giustamente,
Pro motivu nessunu nde lassare?
Umiliadu benisi e prudente
Cun determinu de non bi torrare?
Innant' e cuminzare, ti dimando:
Cunfessadu ti sesse, da-e cando?

Penitente:
Padre meu: già chi mi narat gai,
S' isaminu hapo fattu, sissegnore!
Ma deo no hapo cunfessadu mai
Peccadu mannu, si no su minore,
Ca su peccadu mannu, lu lassai,
Sempre timinde pro su cunfessore.
E mi sò cunfessadu dogni annu
Sempre, cun malissia e cun igannu.

Cunfessore:
Fizu: s' ingannu est bistadu su tou!
Timinde su peccad' a cunfessare,
Has' aggiuntu peccados da-e nou
Faghind’e sacrilegios unu mare.
Si finz' a-i como has curtu a prou,
Cuminz' a pagu pagu, a t'accusare,
Senza lassare peccad' in su coro
S' haperes fattu vid' 'e unu moro.

Penitente:
Deo m' accuso, tristu peccadore,
Ca est 'istada sa grande culpa mia:
Mai no hap' amadu su Segnore;
Sas cosas de su mundu ames' ebbia.
Naro chi non s' agatat, cuntessore
Chi la riscattede cust' anima mia.
No hap' amad' a Deus ne su Fizu
Como mi disisperat su disizzu.

Penitente:
Su coro si mi turbat de terrore
Ca sempre so andadu cun cudissia,
Da-e s' ora ch' istadu sò minore
In mè si fabbrichesit sa malissia;
S' hap' abitu malu 'e giuradore
Chi giuresi fals' in sa giustissia,
E tenz' una malissia birgonzosa
Chi a la cunfessare no est cosa.

Cunfessore:
Pro cussa cos' isculta s' argumentu
Chi est a tie casu riservadu,
Da' cand' has fattu cussu giuramentu
Has sa legge Cristiana protestadu,
S' anima tua l’ has post' in turmentu
E che ses in s' inferru cundennadu,
Da s' ora ch' has giuradu falsamente
Ses privu 'e sa cara Onnipotente.

Penitente:
E comente mi truncat sas ispadas
Pro ch' in dogni prezzett' est s'argumentu,
Dominigas e festas cumandadas
No nd' hapo fattu mai a cumplimentu,
E-i sas missas las hap' adoradas
Cun contos mios in su pensamentu,
Nè 'istad' attent' in sos misterios
Discurrind' in mios cattiverios.

Cunfessore:
Iscultalu su prezzettu, fizu meu,
Chi cumandat sa legge Cristiana.
Cust' est unu peccadu su pius feu
In s' Eclesia Apostolica Romana.
Sas dies Santana si lassan' a Deu
Cumandat sa potenzia Soberana.
Sa legge Cristiana nos comanda(t)
De ponner sos affarios a banda.

Penitente:
Comente m' isolvede sa sentenzia
De sos peccados mannos e minores?
De' hapo tentu paga reverenzia
A babbu, mamma e a sos mazores,
A sos Sazerdotes irriverenzia
Los hap' ingiuriados cun arrores.
Sos peccados minores sunu custos.
Como bi los cunfesso tottu giustos.

Cunfessore:
Ischis chi cussu est unu prezzettu,
Su primu chi si devet osservare.
Chi' a su babbu no 'istat suggettu
De seguru si devet cundennare.
A sos mazores si trattat rispettu
O siat Sazerdote o seculare.
Da-e non l' osservare custu puntu
Animas a s' inferru b' had' aggiuntu.

Penitente:
Padre, su quintu mi est duodosu
Paret esser de sas giaes fortes,
Sempre sò 'istadu iscandalosu
Da-e mè nd' hat suzzessu finzas mortes,
Sò puru 'istadu vanagloriosu
Chi pro regalu m' hana fattu cortes,
S' in cussa crae forte no m' aggiuat
Mi paret chi su coro si che fuat.

Cunfessore:
Ca su mortu ses tue, pesadinde,
Avviva sa memori' e sa mente.
De su ch' has fattu arrepentidinde
Restitui su sambene innozente,
Bidese chi su tempus s' est fininde.
Su mundu si reduit a niente,
E comente parande tanta gherra
Non ti fulminesit Chelu e terra?

Penitente:
Padre, como chi semus a su sestu
Su mundu m'hat postu in disaffios,
Infatt' e su peccadu disonestu
Hapo perdidu tempus e benes mios,
E tent' amistades pius a prestu
A iscandalu de tottu sos bios,
Hapo leadu s' onor' e-i sa fama
E paret chi su Chelu sempr' isclama (t).

Cunfessore:
Isclamare nde podes, altamente,
Pro cussu tes piangher cun castigu,
Da-e tè ingannar' un' innozente
Ti ses fattu cun Deus inimigu,
E-i como ti medias e comente?
Cuncurre in su ch' hasa de obbligu,
Cun propositu de non bi torrare:
Ecco s' unicu mediu 'e ti salvare.

Penitente:
Si padre meu, b’hap' a ponner cura
Si bess' in ben' in sa cunfessione,
Com' intramos in gherra pro sa fura
Ca sempre sò 'istad' unu ladrone!
M' hapo leadu 'ogni congiuntura,
Contin' assasinande che leone,
So istadu ladrone senz'affrontu;
Sas furas ch' hapo fattu no b' hat contu!

Cunfessore:
Si no b' hat cont' in sas furas ch' has fattu
A tie det torrare su dispettu.
Comente pones s' anima in riscattu
Si pro su bruttu che passat su nettu?
Como ti cherzo parar' unu lattu
A tales ch' a mie ' istes suggettu,
Bessi derettu, si b' has it' 'e narrer
De pustis a sa coa ti has' a parrer.

Penitente:
Padre, comente podet accuntesser
Unu chi servit in fals' a su mere?
Bogad' hapo minzidios senz' esser
Cun faulas dannosas dand' a crere,
In custu puntu lu cherz' attraesser
Ch' est ministru 'e Deus e hat podere,
Servid' hapo su mere cun ingannu
Causand' a su prossimu su dannu.

Cunfessore:
Iscult' a mie cun attenzione
Già ch' a cunfessare ses bennidu;
Ses obbligadu a restittussione
De sos dannos chi tu' has cummittidu.
In ub' has fattu sa cunfusione
Est bisonzu chi sias ismentidu,
Rispettu a su sentid' e-i su logu
Forzos' est chi nd' istudese su fogu.

Penitente:
Comente m'isolvede sas cadenas
Chi sos peccados mios hant ligadu?
Disizad' hapo personas anzenas
Cun siendas, chi nd' hap' aggraviadu,
Promittid' hapo missas e novenas
Pro cussu puru m' incontr' obbligadu,
Imbrogliadu m' hapo sa cussenzia
Ponendebi sa mia diligenzia.

Cunfessore:
Ah! bides ite dannos e disgustos?
Isculta su prezzettu, intend' a mie,
Ca sos deghe prezzettos tottu giustos
Han' a bessire a contos unu die,
Aggraviados, sunu tottu custos
Chi dimandant giustissia contr' a tie.
Ma chie mancat in d' unu prezzettu
De' intrar' in Chelu hat pagu isettu,

Penitente:
Oh!, miscilinu de me! oh! disdicciadu!
Si no hapo perdonadu, ite castigu,
Pro chi mai mi sò assuggettadu
A faeddare su meù inimigu!
Anzis bene l' hapo ingiuriadu
Cosa chi non tenìa de obbligu;
Cun milli giudissios temerarios
Cammines' in iscoglios e fangaros.

Cunfessore:
Iscult' a mie, in su ch' has de obbligu:
Non cammines in tanta zeghidade.
Si tue non perdonas s' inimigu
No ispettes da-e Deus piedade,
Has' esser cundennadu cun castigu
Da-e s' Ispiritu de s' Eternidade,
Si tue has caridade, fizu meu,
Non timas sa giustissia de Deu.

Penitente:
Padre meu; no benzat a rigore
Ca in dogni puntu hapo mancadu.
Hapo cretid' in d' un' avverbadore,
Signu chi s' indissiu hap' osservadu.
Tenzo su vissiu de frastimadore
Ca finza contr' a Deu nd' hap' ettau.
E mi sò intregadu mèdas bortas,
Como su coro abbert' hat sas portas.

Cunfessore:
A bidès it' ispezia 'e peccados?
Lastima d' haer giuttu s' ozu Santu.
Gasie faghent cuddos cudennados
Chi si disperant da-e tant' in tantu.
Però sòs cristianos battizados
Costan' a Deus samben' e piantu.
Nara, ite profettu nd' has bogadu?
Solu, de t' haer s'anima dannadu!

Penitente:
Como si chi conosco chie est Deu
Chi m' hat dadu sa vid' e no m' hat mortu,
Pro haer curtu a su geniu meu
E no m' hat annegad' in calchi portu.
Da-e como a innant' in dogni meu,
De no L' offender, mai sò resortu.
Com' in su tottu mi sò accusadu
O rest'assoltu o reste cundennadu.

Cunfessore:
Si has cunfessadu ti dò a ischire
Chi ses ligadu cun forte cadena.
Como ti parese, a restituire
Sa cosa tua pro sa cos' anzena,
Sa siend' est bisonzu dividire
Si nde cheres bessire da-e pena:
Ca si cunfessas e non restituis,
Paras in s’inferru e no nde fuis.

Penitente:
Restituire tia, zertamente,
Si tenìa da ube ite dare.
Ma, padre meu, no hapo niente
Si no sa domo a medid' 'e 'istare,
Ca sò torradu già poveramente
E appenàs mi potto sustentare.
Ite hap' a torrar' a sos padronos?
Isco chi su Chelu est de sos bonos.

Cunfessore:
Fizu, como abbizzadu ti nde ses
Da chi ses ruttu in tantu pesu grae?
Imbenugadi e poned' a sos pes:
Sos ch' has' aggraviadu, chirca e bae,
Sos benes tuos s' inserrana in tres
Bisonzu est chi l'iscarrighes sa nae,
Andas infattu de sos pobiddaris
Chi ti perdonent ca no has dinaris.

Penitente:
Padre: m' aggiunghet tantos iscunfortos
E bido sa giustissia contr' a mie,
Ma de sos pobiddaris bi nd' hat mortos
E penso puru chi no isco' a chie.
Custos peccados non restan' assortos
Gai bi sò penetrande nott' e die,
E chie m' had' a dare su perdonu?
Si tenzo fura e no isco padronu.

Cunfessore:
Isculta chi defino s' argumentu,
Fizu, si cheres chi sias assortu:
Tue fagh' unu bonu testamentu,
Sa domo, su restant' a pustis mortu,
Deunzos, penitensi' e patimentu
Si cheres sa vittoria in su portu,
E pustis mortu tue, sos restantes
Abbarrent pro sas cosas occutantes;

Penitente:
Padre: a tottu mi faghet obbligare
Pro cuddas mias male fattas,
E fizos mios a ub' han' andare?
Per-i sos campos, lozzas e piattas,
Corzu! sa vida mi' had' accabbare
Coment' e fer' assolad' in sas mattas,
Sas culpas male fattas m' hant battidu
A fruttos mios cun cor' affliggidu.

Cunfessore:
Muda in coro blandu e no de ferru
E pentidinde de su male fattu,
Fizos non ti nd' ogant da-e s' 'inferru
Si tue non ti pones in riscattu.
Ca tenes medas culpas e afferru
Ca ses 'istadu cristianu ingrattu,
S' in su ch' has fattu no bi pensas, zertu,
Mira ses in d' un' inferru abertu.

Penitente:
Padre: sa penetenzia chi m' hat dadu
Paret chi non resistat, sa pessone,
Tott' est niente su ch'apa' operadu
Bene conosco chi tenet resone.
Su coro meu est' istad' ostinadu
Contro cudd' innozente Cast'Anzone;
Paret chi sa pessone no resistit
Si Deus no m' azzuat e m' assistit.

Cunfessore:
Fizu: Deus t’azzuat, pesadinde,
E torra da inogh' a otto dies.
De su ch' has fattu, arrepentidinde;
Chi no hapas perdonu, non lu nies,
E dimanda, de coro, pianghinde,
Sos ch' has' aggravadu già los bies.
E pentidi de tottu, fizu meu,
Chi tes tenner sa grassia da-e Deu.

Penitente:
Padre: accomi, chi già so torradu,
Appuntu chi li desi su faeddu,
De sa fura mi sò aggiustadu
Cun medas mannos e dogni piseddu,
Però sa penetensia chi m'hat dadu
Su deunzu mi paret minoreddu,
Pro su faeddu sou so 'ennidu
Umiliadu e arrepentidu.

Cunfessore:
T' assolvo, fizu, tottu sos peccados;
Gasi, da' Deus, sias perdonadu.
Cun lagrimas de cor' umiliadu.
Sos inferros tenisti preparados,.
S'ispad'e sa giustissi' has paradu,
Como, de sos peccados ses assortu:
Si torras a sos vissios, ses mortu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!