Su contu de Noè
de Antonio Giuseppe Solinas

Como ch'es cuncordada
sa tuchedda, ei su conzu amus a prontu,
contamus unu contu,
arrostindenos fava a fochilada.

Zertu, su gardu freu
est esca bona, ma piccata a còlica:
a sa fava campòlica
s'asprighin' andat chei sa man’e Deu!

Su caloreddu lenu
arziat a massidas sos rujores;
arzian sos papores
a sa mente chi curret senza frenu.

Cuntentu chei custu
m'assestat cantu nemos nd'at gosau,
si no est chi provau
l'appat Noè cand'at fattu su mustu,

Noè, su patriarca
dinnu zertu de bantos immortales,
chi pustis ch'animales
e omines sarbau at totu in s'arca

Chin s'azudu divinu
sa prima binza in sa terr'at prantau,
e posc'at binnennau
e dae s'achin'at fattu su binu,

e chin su primu binu
s'at piccau sa prima cothichina,
e, rattu, in sa cochina
che graddarone andabat a rodinu.

No, no est paristoria
nen b'at de rider, compare Bobò;
lu credazas o no,
su contu 'e Noè b'est in s'Istoria.

Lu contabat su legu
colande pro sa chirca a su cumbentu;
dego l'istabo attentu
e nde l'appo imparau intreg'intregu.

Non pesedes bulluzzu
e iscurtae attentos eccanteddu;
ma prima su conzeddu
mi daze ca m'iffundo su gurguzzu.


Canto I

Er dae s'annu domine
(coment'est in su libru lezistrau)
chi Deus nechidau
nât: «M'arrepento ch'appo fattu s'omine».

E senza cuncustoria,
de su tottu dezidet de l'isperder.
Ma poi-pro non perder
de s'omine s'arrazza ei sa memoria,

a Noè (Patriarca
chi non poniat pede a sa formica,
ca fit fattu a s'antica)
li fachet facher una grande barca.

Li nât chi lestramente
si nd'intret chin sar bestias tot'a cropa,
ca in breve s'iscopa
diat colare pro cada bivente.

Noè, senz'istentare,
si zaccat duos poddiches a bucca,
e, uffrande che busucca
sos càvanos, iscappat a fruschiare.

A mùilios, a surbùschios,
a zàrridos, a òrrios, a milios,
a appeddos, a pilios
curriana sar bestias a sor fruschios.

Noè totu las chirriat
a intr'e s'arca, e - a boches che missu -
iffattu nd'intrat issu,
a sa janna s'istanca l'acchirriat.

Ei su tempus si mùricat.
Nuer garrigar d'abba dae mare
cominzan a arziare
a s'àghera inchietta chi s'iscùricat.

Derettu at trumentau
a progher cada gùttiu cant'un obu;
unu zilindru nobu
unu gùttiu a unu at istampau!

E ghettand'abba a cartos
istat baranta dies fittianu,
tottu a unu tamanu,
finas chi tuttat sor montes prus artos.

Unu pranzu ‘e seminariu
Ite bellesa cando sos istranzos
intran a tazu a sa mesa comune,
parene propriu tantos canes lanzos
ch'an segadu sa fune,

e chi a logu 'e reccattu s'iscappan
agudos, cegos dae su jeunzu,
bulluzan e devoran cant'acciappan
e istan a murrunzu.

Caiu si fachet unu mattimurru
in d'unu prattu 'e brodalla nighedda
e nde zaccat sas manos ei su murru
che porcu in sa conchedda.

Tiziu no at prus mura 'e pane,
e un archile berbechinu a mossos
s'aggarrat, arranzende cale cane,
e si rodet sos ossos.

Semproniu, pesadu in su cuile,
abesu a manicare in su corcarju,
s'isforzat pro cumparrer prus gentile
ma est semper porcarju.

Faveddat semper de latte cracau,
de colostra, de merca e de junchetta...
ma si li nana ch'est istimpanau
subitu s'inchiettat.

Cand'at casu salidu chin recottu
li sun tottu inimigos e molestos;
ma si non d'at sun bonos, ca de tottu
issu mundat sos restos.

Ecco a Meviu (un atteru titule
chi non biet su prattu 'e su famene!)
abbunzande una fitta 'e cordule
garrigu 'e bascaramene;

e nat ch'est un'irgrisiu, ma finghet,
e in su brodu iffundet pro ch 'ammoddichet
s'urtim'oru de pane, e si nde linghet
su murru ei sos poddiches.

Fulanu castigadu - su mischinu! -
un'ou cottu a fura s'at battidu.
Lu segat... ecc'un'anca 'e puddighinu...
pérdiu est lugunidu!

Ma pensat ch'est sa matta asciucc'asciucca
e cascat die die si l'imbolat...
tancat sos ojos, aperit sa bucca
e che bonu nde colat!

E prandende chin tale cumpagnia
chi 'est ch'at tantu s'istomacu forte
chi potat bider tanta trojeria
senza chi si li bortet?

Eppuru deo benzo dae lontanu
pro godire de custu piachere,
e pago chent'iscudos a sa manu...
chie custu at a crere?