Su cazzadore
di Paulicu Mossa

1.
Non mi conto piùs pro cazzadore,
Ca sa fortuna in tottu mi hat grusadu:
Tres bortas su fusile m'ha negadu
Isparende in su monte a un'arcazza...
E addite piùs andare a cazza
Pro m'haer fattu tantu disonore!

2.
Non mi conto piùs, pro me est finida,
Ca su chi m'est suzzesu est contu feu;
Su mi negare su fusile meu
Est signu chi mi restat paga vida...
Ca fidi un’arma tantu resessida,
Ch'in mesu s'abba leaiat fogu,
Isparare e bocchire mi fìt giogu
Da chi l’haia pratica leadu...
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

3.
Leadu haia pratica bastante
Chi podia cun isse ispacconare;
E como tres bortas fatt'a pare
Mi negat su famosu fulminante!
Un'affrontu a-i custu simizante
Chi m'esserat suzzesu non creia!
Pro m'haer bidu tale finitia,
Mai in su mundu a cazza esser’andadu.
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

4.
E addite unu simile regiru
Già ch'ind'una restadu so che tontu?
Ahi, sempre chi penso a-i cust'affrontu
M'ënit mancu sa vista, su respiru!
Bennida fit s'arcazza a tale tiru,
Chi la podia tenner a manuda.
Maja m'hana fattu, senza duda,
Sos chi sempre a su ëntu han isparadu.
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

5.
Sos ch'isparende a fera no han trattu,
Lean su fogu a su piùs valente;
Nè si podet pensare atteramente,
Perfettu risultande ogni iscumbattu;
In cantos doppiettos happo fattu
Nè mai a mi suzzeder una zera...
Appena ïda bestia de fera
Faghìa post'in cara e allumadu!
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

6.
Faghia sos cumpagnos atturdire,
Ca su fusile meu fit isceltu;
E in sa cazza truvada e a orettu
Zertu non fi'a bula a nde occhire;
De raru suzzediat a faddire
Si mi ëniat fera a s'abbalestra...
Bulzu fìrmu, oju giustu, e arma lestra
Incontraian cantas nd'hat passadu!
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

7.
De cantas nd'hat passadu affacc'a mie
Fit raru a sicch'andare senza lanta;
E-i como sa fama mia tanta
Totta s'est oscurada ind'unu die;
S'attera ölta chi faghet goie
Det-andare in chent'ascias su fusile;
Bastante mi l'hat postu su napile,
Chi pro vida nde so cari-segadu.
Tres bortas su fusile m'ha negadu...

8.
Finis, de cust'affrontu m'addoloro,
Ch'eallu chi non so nemmanch'in sè;
Como sa cionfra si faghen de me
Sos cazzadores cun sun gergu insoro;
Custu m'istat a rangulu in su coro,
Cant'in su mundu hap'a durare ïu
E a buscus e a feras dò s'adiu
Si m'ïdo attera ölta in cust'istadu!

Tres bortas su fusile m'ha negadu,
Isparende in su monte a un'arcazza.
E addite piùs andare a cazza
Pro m'haer fattu tantu disonore!
Non mi conto piùs pro cazzadore.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!